Gå till innehåll
 • Start
 • / Fritid, idrott och kultur

Fritids-, idrotts- och kulturutbud i en växande kommun

Ett rikt kultur- och fritidsutbud bidrar till att skapa ett attraktivt samhälle som människor vill bo och leva i. Delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter bidrar även till att skapa sammanhang och samhörighet, verkar inkluderande genom möten över generationsgränser och bidrar till integration mellan olika samhällsgrupper.

Kvinnor och män kan ha olika erfarenheter och intressen när det gäller kultur, idrott och fritid. Dessa kan bero på stereotypa attityder och beteenden relaterade till kön. Örebro kommun ska därför, i det vi har rådighet över, säkerställa att resursfördelningen och markanvändningen med tillhörande strategier gör att flickor, pojkar, kvinnor och män, kan delta på lika villkor och har lika tillgång till kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter och anläggningar.

Att det finns god tillgång till platser för både spontan och organiserad idrott är betydelsefullt för folkhälsa och delaktighet. God tillgång till platser för föreningslivet skapar förutsättningar för ett livskraftigt civilsamhälle som möjliggör gemenskap och fungerar som ett extra skyddsnät för den enskilda kommuninvånaren.

Antalet deltagare i fritids- och kulturaktiviteter ökar i samma takt som antalet kommuninvånare. Med en större befolkning ställs därför högre krav på befintliga fritids- och kulturanläggningar, samtidigt som det finns ett behov av nya anläggningar i nya stadsdelar.

STÄLLNINGSTAGANDEN

 • Kommunen ska verka för att kommuninvånarnas behov av kultur- och fritidsaktiviteter tillvaratas både i befintliga tätorter och stadsdelar och i utbyggnadsområden. Detta görs både genom att befintliga markområden för rekreation, lek och motion säkras och utvecklas, och genom att mark reserveras i nya strategiska lägen.
 • Förtätningsprojekt för bostäder bör inte ske på bekostnad av kultur- och fritidsaktiviteters behov av ytor.
 • Det är viktigt med ett fritidsutbud nära hemmet som kan stimulera till lek, spontanidrott och motion. Spontanidrottsplatser fungerar som platser där unga och gamla, flickor och pojkar möts.
 • Stadskärnan fungerar som en viktig arena för kultur.
 • Kommunen ska verka för tillskapandet av kultur- och fritidscenter i strategiska lägen. Dessa center ska fungera som lokala mötesplatser och nav i tätorter och stadsdelar och blir i en större utsträckning avgörande för att fylla behovet av lokala centrumfunktioner. Att det civila samhället ges möjlighet att aktivt ta plats i centren är av avgörande vikt.
 • Kommunen ska verka för större funktionsblandning inom kultur- och fritidsanläggningar. Med fler målpunkter samlade på samma plats och med flexibla lokaler skapas bättre möjligheter att möta dagens och framtidens skiftande behov inom kultur och fritid.
 • För att underlätta för bland annat barn, unga och människor med funktionsvariation ska fritidsområden och idrottsanläggningar lätt kunna nås med kollektivtrafik och via gång- och cykelvägar. Genom att förstärkta kopplingar mellan fritidsområden, idrottsanläggningar, parker och naturområden med gröna stråk, gång- och cykelvägar, skapas ett rekreationslandskap som sammantaget får ett större rekreativt värde än de ingående delarna var för sig.
 • Kommunen ser positivt på stadsodling inom kvartersmark.

Idrottsverksamheter

Breddidrott

Med breddidrott avses såväl den breda tävlingsidrotten som motionsidrotten utan tävlingsinslag. Ett brett utbud av platser och lokaler för breddidrott ska finnas fördelat över Örebro. Med fler invånare kommer fler anläggningar att behövas.

STÄLLNINGSTAGANDEN

 • Nya idrottshallar, bollplaner, och arenor för andra sporter ska lokaliseras strategiskt, med beaktande av närhetsprincipen.
 • Lokala idrottsplatser och hallar ska ses som viktiga funktioner och målpunkter som beaktas vid större förtätnings- och nybyggnadsprojekt för bostäder.
 • Kommunen ska i planeringen av nya idrottsanläggningar beakta olika idrotters behov utifrån ett tillgänglighets- och jämställdhetsperspektiv.
 • För att samhällets resurser ska kunna nyttjas så effektivt som möjligt är det nödvändigt att skapa förutsättningar för samnyttjande av lokaler, till exempel idrottshallar och samlingslokaler.
 • Vid nybyggnation av idrottshallar ska det civila samhällets behov alltid beaktas, både vad gäller hallstorlek och behov.
 • I särskilda områden som innehåller för omgivningen störande aktiviteter, som skjutbanor och motorbanor, ska störningar minimeras genom lämplig lokalisering och teknisk utformning. Aktiviteter som alstrar störande buller bör lokaliseras till redan bullerpåverkade områden.
 • Motorsportanläggningar bör placeras i ett område öster om flygplatsen.

Elitidrott

Idrottens elitnivå är när man tillhör svenska eller internationella eliten av utövarna. I Örebro finns många föreningar som bedriver idrott på elitnivå. Arenor för elitidrott är viktiga för såväl utövare som besökare.

STÄLLNINGSTAGANDE

 • Elitarenorna på Eyrafältet och de stora tävlingsarenorna för främst lagidrott ska bevaras och utvecklas.

Hästar

Ridsport är ett stort fritidsintresse, inte minst för flickor i kommunen. Hästar är även en viktig resurs som kan bidra till att bevara det öppna kulturbeteslandskapet och den biologiska mångfalden.

STÄLLNINGSTAGANDEN

 • Kommunen ska verka för en utveckling av ridanläggningen vid Karlslund för att tillgängliggöra ridsporten för fler.
 • I områden som ur kommunalt perspektiv ses som lämpliga för rid- och hästverksamhet, bör kommunen verka för att det finns förutsättningar för att rida i landskapet.
 • Inga nya stall bör etableras inom planlagt område (om inte detaljplanen anger det).

Friluftsliv

Friluftsliv är ett samlingsbegrepp för fritidsaktiviteter som genomförs utomhus och inkluderar såväl organiserad som oorganiserad verksamhet. I Örebro kommun finns fyra utpekade riksintresseområden för friluftslivet – Hjälmaren, Hemfjärden, Kvismaredalen och Kilsbergen. Friluftsliv såväl som kultur- och naturturism har stor betydelse för människors rekreation och hälsa.

STÄLLNINGSTAGANDEN

 • Kommunen ska tillsammans med andra aktörer utveckla värden för friluftsliv och naturturism runt om i kommunen, som i Kilsbergen, runt Hjälmaren, i våtmarkslandskapet med Kvismaren, Tysslingen, Oset och Rynningeviken samt runt Järleån.
 • Kommunen ska arbeta för att stärka tillgängligheten för friluftsliv på och kring riksintresset Hjälmaren.
 • Att skapa badplatser i tätortsnära lägen är prioriterat. På så vis blir bad lättillgängliga för en stor målgrupp och kan nås även utan bil. Vid etablering av nya badplatser ska tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning säkerställas.
 • Kommunen ska verka för utveckling av tätortsnära mountainbike-leder.

Se även ställningstaganden för grönstruktur, natur och vatten.

Rekreation, lek och motion

Rekreations- och motionsområden, exempelvis motionsspår för träning och promenader, lekplatser, utegym och spontanidrottsplatser, utgör viktiga resurser för kommunens invånare. Behovet av fritidsaktiviteter ökar i samma takt som bostadsbyggandet och befolkningsutvecklingen. Upprustning av befintliga anläggningar samt utökat markbehov för denna typ av fritidsaktiviteter är av vikt att säkra.

STÄLLNINGSTAGANDE

 • Vid större förtätnings- och nybyggnadsprojekt för bostäder ska kommuninvånarnas behov av fritidsutbud nära hemmet för rekreation, lek och motion värnas, och möjlig utveckling säkerställas.
 • Kommunen ska utveckla lekmiljöer med fler och högre lekvärden.

Jakt

JJakt och viltvård är en del av naturvården på Örebro kommuns mark, där målet är att bevara en art- och individrik fauna på lämplig nivå. Skyddsjakt bedrivs där skada eller säkerhetsrisker uppstår.

STÄLLNINGSTAGANDEN

 • Jakt på kommunal mark ska ske i viltvårdande syfte.
 • Jakten ska på lämpliga marker organiseras så att den skapar möjligheter till jakt- och viltvårdsaktiviteter, utbildning och social gemenskap för jägare som saknar egen jaktmark, speciellt ungdomar.
 • Örebro kommun ska sträva efter en god jaktlig arrondering, det vill säga ändamålsenlig indelning i jakträttsområden.
 • Jakt på kommunal mark ska vara underordnad kommuninvånarnas möjlighet till rekreation, naturupplevelse och naturstudier. Säkerhet och förtroende är av yttersta vikt.

Skyttebanor och skjutfält

Villingsbergs skjutfält är av riksintresse för totalförsvaret. Därutöver finns ett antal skyttebanor i kommunen, varav den största är den före detta militära anläggningen vid Slätten, strax nordost om tätorten Örebro.

STÄLLNINGSTAGANDEN

 • Villingsbergs skjutfält är utpekat som riksintresse för totalförsvaret. När fältet inte används för militär verksamhet är det viktigt att delar av området kan användas för friluftsliv. Det är Örebro kommuns vilja att allmänheten bör ges tillträde till befintliga spår- och ledsystem i kanten av skjutfältsområdet, till exempel runt Falkasjön och Gårdssjön. Kommunens långsiktiga framtidssyn och förhoppning är att de värdefulla natur- och rekreationsområdena kring Gilsåsasjön samt stora och lilla Axsjön i högre utsträckning ska kunna tillgängliggöras för allmänheten genom ändrad övningsfrekvens inom området. Skjutfältsområdets biologiska värdekärnor och kulturlämningar bör lämnas intakta. Beträffande detta ställningstagande har Örebro kommun en annan ståndpunkt än Försvarsmakten och Länsstyrelsen.
 • Slätten är den plats i kommunen som anvisas för skytteverksamhet. Slättens skytteverksamhet bör dock omlokaliseras inom tidshorisonten för denna översiktsplan, tjugofem år, för att möjliggöra stadsutveckling i framtiden.

Kultur

Med kultur avses här den humanistiska och konstnärligt orienterade innebörden av begreppet. Det omfattar såväl den kommersiella delen som fritids- och amatörkulturen. Att vara del av eller att ta del av andras skapande i form av konst, musik, dans, film, teater, litteratur, etc., är berikande för de flesta. Kulturlivet är en grogrund för innovationer, sprider värderingar och stimulerar demokrati och förståelse. Olika former av media är viktiga spridningskanaler för kultur av olika slag.

STÄLLNINGSTAGANDEN

 • Kultur är viktigt för att skapa attraktiva mötespunkter och bör ges möjlighet att inrymmas i områden som utpekats för funktionsblandning, handel och bostäder.
 • Utveckling av lokala kultur- och fritidscenter i strategiska lägen kan fungera som lokala mötesplatser och nav i stadsdelar och mindre tätorter och blir i större utsträckning avgörande för att fylla behovet av lokala centrumfunktioner. Kultur- och fritidscenter kan även bidra till att det civila samhället ges möjlighet att utvecklas lokalt. Kommunen ska därigenom verka för att det finns lokaler, platser och arenor för teater, dans och konst etc. i kommuninvånarnas närhet.
 • Kulturlivets fysiska yttringar i lokala stadsdelscentrum, i mindre tätorter och i bostadsområden ska stärkas. Kommuninvånarnas behov av kultur ska tas i beaktande i större förtätnings- och nybyggnadsprojekt av bostäder.
 • Kultur i den offentliga miljön bidrar till att skapa attraktiva mötesplatser. Kommunen ska stödja och uppmuntra kulturella inslag och konstnärlig förnyelse, särskilt temporära utställningar och liknande. Kommunen ska verka för att den offentliga utsmyckningen vid nybyggnationer i hög grad sker samordnat.
 • Anläggningar för kulturaktiviteter bör lokaliseras så att de är tillgängliga för de grupper som huvudsakligen kommer att nyttja anläggningen. Exempelvis bör anläggningar som i stor utsträckning kommer att användas av barn och ungdomar lokaliseras i cykelnära lägen och med tillgång till kollektivtrafik, så att barnen kan ta sig dit på egen hand. Anläggningarna ska i möjligaste mån vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
 • Vid planering och utformning av bostadsnära offentliga lokaler ska man där så är möjligt ta hänsyn till att lokalerna bör kunna användas kvällstid, för kultur- och föreningsliv.
 • Länsmuseet är en regional målpunkt för kultur.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Översiktsplan

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se