Gå till innehåll

Grönstrategi för Örebro kommun

Att planera för bra grönstruktur är att planera för en hållbar stad och ett gott liv. "Grönstrategi för Örebro kommun" är ett styrdokument som utgör en konkretisering av kommunens översiktsplan, med fokus på de gröna värdena i staden. Strategin antogs av Programnämnd samhällsbyggnad den 8 november 2017.

Förtätningen av staden innebär en ofta målkonflikt med grönstrukturen. Samtidigt medför en växande och allt tätare stad att kraven på grönstrukturen ökar. Det krävs därför smartare planering och bättre gestaltning av grönstrukturen för att fylla stadens olika behov av gröna värden.

Grönstrukturen i staden bildar ett sammanhängande nätverk med flera viktiga sociala, kulturella och ekologiska funktioner.

För att klara de stora utmaningarna; att anpassa staden för klimatförändringar, att minska utarmningen av den biologiska mångfalden samt att minska ohälsan i samhället; är det än mer viktigt att vi planerar staden ur ett hållbarhetsperspektiv och nyttjar naturens ekosystem­tjänster i staden.

Parker, naturområden och andra grönytor behöver i större utsträckning bli mer mångfunktionella. De behöver kunna leverera fler ekosystem­tjänster, dvs. nyttor såsom bättre lokalklimat, flödesutjämning, vattenrening, biologisk mångfald etc., samt skapa möjlighet för möten, motion, rekreation och lek.

"Grönstrategi för Örebro kommun" är ett styrdokument som ska vara ett stöd i planeringen för byggandet i staden. Strategin utgör, tillsammans med Strategin ”Arkitektur och byggande i Örebro kommun” och "Trafikprogram för Örebro kommun", en konkretisering av översiktsplanen.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Översiktsplan

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se