Gå till innehåll

Palmbohult är ett cirka 50 hektar stort verksamhetsområde, granne med Truckstop med närhet till flygplatsen.

Här kommer ni ha möjlighet att etablera er i att av Sveriges bästa läge för verksamheter.

Området ligger väster om motorvägen E18/E20 alldeles söder om det mer centrala Örebro. En ny trafikplats kommer byggas till området som möjliggör av- och påfart från E20 i nord/-sydlig riktning. Trafikplatsen länkar även samman området med Marieberg verksamhetsområde på andra sidan E20. Byggnation av trafikplatsen har påbörjats och färdigställande beräknas i nuläget till hösten år 2025.

Palmbohult vänder sig till verksamheter inom service, lager, tillverkning, drivmedelsstationer, kontor och andra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.

Intresset för att etablera sin verksamhet i Palmbohult har varit stort och tillgänglig verksamhetsmark i området visas på Örebro kommuns webbkarta.

 • Palmbohult Fastigheter AB
 • Fastighetsbolaget Doftljusfabriken i Örebro AB
 • Castellum
 • Dormy Palmbohult AB
 • Maskin o Transport i Örebro AB
 • Nerikes Byggnadsplåtslageri AB
 • Q Property AB
 • Partega Butik & Kommersiell Miljö AB
 • Venturi Fastigheter AB
 • WE Palmbohult AB
 • Xeera AB
Illustration över byggbar yta inom fastigheten.

Illustrationen ovan visar priset i området. Det streckade området är reservat för järnväg och kommer inte att markanvisas.

Bebyggelse, pris och storlek

Det totala området är cirka 50 hektar stort och kommer att styckas av efter företagets ytbehov.

 • Skyltläge 550 kr/kvm.
 • Bakkant 400 kr/kvm.
 • Drivmedelstomten 1 400 kr/kvm.
 • Byggnadshöjd upp till 20-30 meter, (11 meter drivmedelstomten i söder).
 • 40 procent av fastighetsarean får bebyggas.

Planändamål

 • Z1 - Verksamheter (ej handel med skrymmande varor)
 • K – Kontor
 • G – Drivmedelsstation
 • J1 - Industri
 • J2 - Småindustri

Se gällande detaljplan 1880-P920 och dokumentet Vägledning vid gestaltning av nybyggnation i Palmbohult Pdf, 586.6 kB. för mer information om möjlig bebyggelse.

Förstudie

Förstudien är tidsbegränsad mellan 3–6 månader. Under förstudietiden förväntas följande av byggaktören:

 • Presentera ett förslag på vad och hur man avser bebygga området. Förslaget måste rymmas inom gällande detaljplan.
 • Presentera följande handlingar och material: Situationsplan, fasadskisser, materialval, illustrationer, gårdsutformning och avfallslösningar.

Reservationsavtal

Reservationsavtalet är tidsbegränsat mellan 4–12 månader. 10 procent av markpriset tas ut i en reservationsavgift. I avtalet förbinder sig kommunen att sälja marken till aktören, under förutsättning att följande krav uppfylls:

 • Att aktören ansöker om och beviljas bygglov för projektet i enlighet med det förslag som framtagits under förstudien och som godkänts av Örebro kommun.
 • Att det faktiska bygget har påbörjats. Med byggstart avses påbörjad grundläggning oftast gjutning (enbart markarbeten accepteras ej).

Markköp

När reservationsavtalets villkor är uppfyllda inom reservationstiden, tecknar aktören och kommunen ett köpekontrakt för fastigheten. När köpekontraktet har tecknats ska resterande del av köpesumman erläggas. När den är betald utfärdar kommunen ett köpebrev, vilket ligger till grund för att kunna ansöka om lagfart samt belåna fastigheten.

Information och kontakt

För mer information om markanvisningen, urval och Örebro kommuns modell för markanvisning hänvisar vi er till Kommunens riktlinjer för markanvisning. Pdf, 337.6 kB.

Maria Schwerin, maria.a.schwerin@orebro.se, 019-21 28 77

Emma Åkesson, emma.akesson@orebro.se, 019-21 20 81

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Bygg Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se