Gå till innehåll

Området Aspholmen och Nasta håller på att omvandlas från ett renodlat verksamhetsområde till en blandstad. Det övergripande målet är att skapa goda förutsättningar för en levande och attraktiv stadsdel.

Därför är planen att bygga bostäder, skapa gröna stråk, mötesplatser och skola i området. Målet är fler arbetsplatser, liv under en större del av dygnet, ökad trygghet och en attraktivare stadsmiljö, vilket sammantaget också ger ökade fastighetsvärden.

Ny detaljplan för att göra Aspholmen mer tillgängligt

Ett av de första stegen i den planerade utvecklingen är den detaljplan som nu finns ute på samråd gällande två nya cirkulationsplatser. En cirkulationsplats planeras vid södra infartsleden för att förbättra kopplingen mellan Aspholmen och Örnsro och en cirkulationsplats vid Radiatorvägen och Södra vägen för att förbättra trafiksituationen där.

Detaljplanen inrymmer även förslag på att omvandla befintliga industrijärnvägsspår till ett grönstråk med promenadvägar. Där planeras den gamla rälsen att tas bort och återanvändas som kantstöd för planteringar. Grönstråket ska utgöra en grund i Aspholmens framtida grönstruktur och är en viktig del i att göra området mer levande

Läs mer i Detaljplan för cirkulationsplatser vid Södra infarten och Södra vägen och parkstråk inom Aspholmen, del av fastighet Ånsta 20:96 m.fl.

Samrådstid 28 augusti till 9 oktober 2023.

Aspholmen och Nasta – vår vision

Det befintliga verksamhetsområdet ska kompletteras med bostadsbebyggelse, skola, grönområden och en anpassad trafikstruktur med cirkulationsplatser, trafiksäkra passager och fler cykelbanor med mera. Det ska bli en ny stadsdel som lever dygnets alla timmar där bostäder, skola/förskola samsas med handel och business to business företag och kontor.

Visionsskisser för Aspholmen-Nasta

Aspholmen och Nasta idag

Områdena Aspholmen och Nasta på totalt cirka 150 ha ligger relativt centralt beläget, sydväst om Örebro city. I takt med att området växt har det blivit ett centralt beläget verksamhetsområde och många tyngre industrier har kompletterats med kontor, handel och business to business företag (omsättning av varor och tjänster mellan företag).

Aspholmen och Nasta dåtid (1960–1980 talet)

Aspholmen började växa fram under 1950–1960-talen som ett verksamhetsområde med tyngre och mer ytkrävande verksamheter i stadens ytterkant. Området hade en stor andel industri- och verksamhetsföretag, bland annat hade Lantmännen två stora silos och Örebro kommuns gatukontor byggdes under 1960-talet. Inom området fanns det även två industrispår som nyttjades av verksamheterna.

Bilder från förr

2017 togs ett planprogram fram för området. Syftet med planprogrammet är att skapa ett tydligt underlag för kommunens fortsatta planarbete och visa på en möjlig utveckling inom stadsdelen Aspholmen/Nasta. Planprogrammet kommer ligga till grund för kommande detaljplanearbete.

Läs mer om planprogrammet och ta del av handlingarna här.

Strukturplan för Aspholmen-Nasta.

Området kommer att utvecklas och förtätas i etapper på lång sikt fram till år 2045. Detaljplaner tas fram på fastighetsägarnas initiativ.

Pågående arbete

Just nu pågår arbete med tre detaljplaner:

  • Träarbetaren 2 m.fl planläggs för bostäder, handel och kontor.
  • Ånsta 20:96 m.fl. planläggs för ny cirkulationsplats vid Södra infarten, ny cirkulationsplats vid Södra vägen samt de gamla industrispåren planläggs som ett attraktivt grönstråk.
  • Detaljplan för fastigheten Ånsta 20:96 m.fl. möjliggör Åbyverket att nyttja det södra järnvägsspåret, för att underlätta för ny cirkulation.

Detta nyhetsbrev skickades ut till fastighetsägare i slutet av 2022: Fortsatt utveckling av området Aspholmen och Nasta. Pdf, 762.1 kB.

Delar av Aspholmen kommer i framtiden räknas som en del av Örebros innerstad. Det övergripande målet är att skapa goda förutsättningar för en levande och attraktiv stadsdel. Därför är planen att bygga bostäder, skapa gröna stråk, mötesplatser och skola i området. Målet är fler arbetsplatser, liv under en större del av dygnet, ökad trygghet och en attraktivare stadsmiljö, vilket sammantaget också ger ökade fastighetsvärden.

Kortfakta

Läge: Området är beläget cirka 1 kilometer söder om Örebro centrum. Området ligger i direkt anslutning till innerstadens södra delar.

Status: Planprogrammet antogs 2017. Just nu pågår detaljplanearbeten inom Aspholmen för bland annat bostäder, handel och kontor  samt för att möjliggöra ett nytt attraktivt grönstråk genom hela stadsdelen.

Tidplan: Planprogrammet planeras realiseras fram till år 2045.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Bygg Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se