Gå till innehåll

Örnsro trästad, nytt å-nära bostadsområde. Slättö, tillsammans med arkitektbyrån CF Møller, vann kommunens markanvisnings­tävling med sitt förslag ”Örnsro trästad”. Visionen är att trästaden ska bli en fantastisk boendemiljö och ett boende som uppmuntrar till en hållbar livsstil.

Örnsro Trädstad
Karta över Örnsro

Kortfakta

Volym: Cirka 200 bostäder.

Detaljplanearbete: 2016–2018.

Avstånd till centrum: Cirka 1,5 km.

Markyta: Cirka 18 000 kvm.

Upplåtelseform: Bostadsrätt.

Örebro är i ett skede av kraftig utveckling med stigande antal medborgare, ett stort antal nya företag och omfattande byggnation. Örnsro idrottsplats har en lång tradition och är stadens äldsta, men i takt med att staden förtätas och nya idrottsplatser utvecklas ser kommunen en möjlighet att skapa en attraktiv plats vid vattnet. En markanvisningstävling har genomförts, med syfte att skapa ett unikt vattennära bostadsområde nära city och samtidigt bidra till att den berörda delen av Svartån blir mer attraktiv för alla örebroare.

Intresset från byggaktörerna var stort. 26 byggaktörer anmälde intresse om att få delta i tävlingen och fem valdes ut att tävla om möjligheten att få skapa ett nytt unikt bostadsområde i Örnsro. En jury utsåg Slättö tillsammans med arkitektbyrån CF Møller till vinnare med förslaget ”Örnsro trästad”.

Området utmed Svartån erbjuder redan idag en rad vackra boendemiljöer, parker och kulturmiljöer. Den nya bebyggelsen på Örnsro ska bli ytterligare en pärla i raden. Platsen för tävlingen är en av de sista obebyggda tomterna längs ån och blir därmed en strategiskt viktig punkt i staden. Utgångspunkten för tävlingen är att skapa en plats som tar till vara den resurs som Svartån utgör genom att förstärka vattenkontakten, dels visuellt men även fysiskt, och på det sättet samspela med ån som ett stadsbyggnadselement.

Vinnaren är Örnsro Trästad

En tävlingsjury utsåg Slättö, i samarbete med arkitektkontoret C.F. Møller Sverige AB, som vinnare i markanvisningstävlingen. De vill skapa Örnsro Trästad Pdf, 13 MB., en stadsdel med spännande bostadsarkitektur i trä. Visionen är att Trästaden Örnsro ska bli en attraktiv destination för örebroare och besökare, en fantastisk boendemiljö med både stadsmässiga och rekreativa miljöer och ett boende som uppmuntrar till en hållbar livsstil.

Utdrag från juryns utlåtande

”Det konceptuellt starkaste förslaget som övertygar med sin lekfullhet och kraft. Här finns en råhet som är besläktad med den industriella kontexten och samtidigt ett vänligt anslag med de avsmalnande huskropparna i trä. Med ett tillsynes enkelt grepp skapas en tät, och samtidigt luftig, spännande struktur på platsen, som både kräver och tål något extra. Örnsro Trästad skapar förutsättningar att etablera platsen och sätta stadsdelen på kartan med ett unikt område som bidrar till att länka samman staden med ån.”

Juryutlåtande för samtliga bidrag

Örnsro IP i Örebro kommun - Juryutlåtande markanvisningstävling Pdf, 39.3 MB.

Vinnaren

Örnsro Trädstad Pdf, 13 MB.

Övriga tävlingsförslag

Tävlingsprogram - inbjudan

Tävlingsprogram - Inbjudan till markanvisningstävling! Pdf, 2.3 MB.

Invitation to participate in a land allocation competition! Pdf, 2.3 MB.

Bilagor

1. Grundkarta
(tillgänglig senare för utvalda i markanvisningstävlingen)

2. Ortofoto och snedbilder Zip, 43.3 MB.

3. Ledningskarta inkl. placering/mått nätstation
(tillgänglig senare för utvalda i markanvisningstävlingen)

4. Workshop – Örnsro, 1-2 december 2014 Pdf, 31 MB.

5. Kulturmiljö Örnsro Pdf, 683.7 kB.

6. Undersökningar: Översiktlig miljöteknisk undersökning Pdf, 3.5 MB.
Geoteknisk undersökning Pdf, 899 kB.

7. Parkeringsnorm Pdf, 2.9 MB.(Utbytt till nya parkeringsnormen antagen 2016-02-04)

8. Nätstation Pdf, 4.7 MB.

9. Svar på ansökan om planbesked för Nikolai 3:39 Pdf, 830.3 kB.

10. a Samlade bilder över tävlingsområdet del 1 Zip, 35.6 MB.

10. b Samlade bilder över tävlingsområdet del 2 Zip, 34 MB.

11. Översiktlig bullerberäkning Pdf, 12.4 MB.

12. Formulär för intresseanmälan inkl. checklista Pdf, 67.8 kB.

Övriga handlingar och länkar

Handlingsplan för stadens byggande Pdf, 2.7 MB.
Vårt framtida Örebro – Örebro kommuns översiktsplan
Översiktskarta Pdf, 1.6 MB.
Örebro grönstruktur Pdf, 5.7 MB.
Miljöprogram Pdf, 1.1 MB.
Dagvattenstrategi för Örebro kommun Pdf, 247.7 kB.
Cykelflödeskarta Pdf, 3.4 MB.
Gångflödeskarta Pdf, 3.3 MB.
Bevarandevärdering av trädbeståndet på Örnsro IP Pdf, 1 MB.
Avfall, föreskrifter om hantering
Geoteknisk undersökning - tävlingsområdet Pdf, 837.3 kB.
Geoteknisk undersökning - dammförslag Pdf, 834.3 kB.

Örnsro park

I området byggs nya Örnsro park, en stadsnära mötesplats längst Svartån som bjuder in till lek, aktivitet och rekreation. Parken beräknas invigas under våren 2024. Här kan du läsa mer om Örnsro park.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Bygg Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se