Gå till innehåll

Bara två kilometer från centrala Örebro skapas nu ett helt nytt bostadsområde, Södra Ladugårdsängen. Här ska 230 000 kvm mark förvandlas till omkring 3 000 nya hem som ger de boende närhet till citys utbud, idrottsanläggningar och naturområden.

Karta - etappindelning Södra Ladugårdsängen

Kortfakta

Läge: Södra Örebro, 2 km från centrum.

Status: Detaljplan antagen 2009, utbyggnad av infrastruktur delvis genomfört.

Tidplan: Etapp 1, byggstart hösten 2016. Etapp 2, byggstart våren 2020.

Markyta: 23 hektar (230 000 m²).

Antal bostäder: Cirka 3 000.

Bostadstyp: Flerbostadshus.

Markpris: Området ligger inom markpriszon 1. Hyresrätt 1 883 kr/BTA. Bostadsrätt 3 013 kr/BTA. Enligt 2024 års markpriser.

Omgivningen har ett rikt utbud bestående av natur- och rekreationsområden, golfbana, racketcentrum, badanläggning, gymanläggning, motionsspår och naturreservat. Sammantaget ger detta området en grön och aktiv prägel där cyklister och gåendes villkor kommer att prioriteras. Utmärkande för området blir sammanhängande gröna innergårdar, högklassig vardagsarkitektur, inordnade aktivitetsytor och en mångfald av boendealternativ.

Örebro är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Idag är vi omkring 150 000 invånare och ökar med cirka 2 000 personer per år. Det betyder att bostadsbehovet är stort och Södra Ladugårdsängen är ett av många projekt som genomförs för att utveckla Örebro och tillgodose vårt behov av bostäder.

Pågående gatuarbeten i Södra Ladugårdsängen

En helt ny stadsdel tar form. Nya gator byggs, andra byggs om med nya korsningar, gång- och cykelbanor, parkeringsmöjligheter och trädplantering.

På sidan "Pågående och planerade trafikprojekt" på orebro.se kan du se vilka gatuarbeten och VA-jobb som kan påverka framkomligheten i Södra Ladugårdsängen. Du kan sortera listan på "Område".

Flygfält

Bakgrund

Platsen där Ladugårdsängen och Södra Ladugårdsängen finns idag inrymde tidigare Örebros första flygplats. Flygplatsen är nedlagd sedan lång tid tillbaka men platsens historia lever vidare genom gatunamn som Pilotgatan, Termikgatan och Kabingatan. Den befintliga delen av Ladugårdsängen byggdes som en bomässa år 1992 (Bo92) och var då i framkant i fråga om kretsloppsanpassat byggande. Idag är området uppskattat av många boende, och har kompletterats med bostäder i norra delen.

Södra Ladugårdsängen är till ytan en avspegling av det befintliga Ladugårdsängen. Mellan det planerade och det befintliga området finns parken Hagen som en grön länk mellan områdena. Markområdet angränsar i söder mot en golfbana, öster ut finns fotbollsplaner och i väster finns gröna rekreationsområden. Där finns också en nyetablerad livsmedelsbutik.

Området består idag av ett platt åkerlandskap. Det finns inget befintligt landskapselement att förhålla sig till som kan ge tidsdjup och identitet åt platsen - som en äldre byggnad, uppvuxna träd, eller naturformationer. Den skogsbeklädda höjdryggen i söder med golfbanans gräsytor i förgrunden ger dock en värdefull utblick och bidrar till orienterbarheten i landskapsrummet. Parken Hagens långsmala form i östvästlig riktning anger också riktningen i landskapet, om än inte lika kraftfullt. Hagen anlades för tjugo år sedan och träden i parken är under tillväxt.

Syfte

I Södra Ladugårdsängen finns möjligheter till byggnation enligt en tydlig och sammanvägd ambitionsnivå. Byggnationen styrs utifrån ett framtaget kvalitetsprogram (se avsnitt nedan) som säkerställer att ambitionerna kring social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet förverkligas. Byggherrarnas samarbete får ett praktiskt forum via markanvisningsprocessens gemensamma förstudier, vilket ger samordningsvinster för alla inblandade och bäddar för en mer holistisk stadsplanering. I projektet lyfts de sociala och kulturella frågorna fram på ett mer framträdande sätt än i många jämförbara stadsbyggnadsprojekt. Ett delmål i projektet är att kunna främja lösningar för att bygga billigare bostäder, vilket är kopplat till frågor kring segregation, effektiva ytor och hög grad av samordning och samnyttjande.

Skissbild golfbana

Grön och aktiv stadsdel

Södra Ladugårdsängen utformas som en grön och aktiv stadsdel. Ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbarhetsperspektiv styr utvecklingen. Grönska och aktivitetsytor ska prägla områdets gator, parker och innergårdar. Omgivningens många möjligheter till rekreation, idrott och lek stärker områdets profil som grön och aktiv. Platsens tidigare användning som flygfält lever vidare som inspirationskälla vid val av till exempel belysning, konst, lekmiljöer och gatunamn.

Gång- och cykelstråk

Södra Ladugårdsängen utformas som en stadsdel för promenader och cykelturer. I områdets inre blandas gångfartsområden med bilfria stråk, vindlande stigar och motionsslingor. Flödet av förbipasserande cyklister, gående och bilister på de omgivande huvudgatorna utnyttjas för att skapa underlag för handel och andra verksamheter längs gatorna.

Parken Hagen är den gröna lungan som sammanbinder det befintliga Ladugårdsängen med Södra Ladugårdsängen. Längs parken byggs förskolor, fritidsverksamheter, vård- och omsorgsboenden. Det ger möjlighet till generationsmöten, samnyttjande av lokaler och aktivt nyttjande av parkområdet. De två parkgator som skär genom området i nordsydlig riktning utvecklas till ett mellanting av park och torg, och rymmer olika typer av mötesplatser och aktivitetsytor inbäddade i grönska.

Bilfria innergårdar

De bilfria innergårdarna kopplas samman med gång- och cykelstråk som sträcker sig över fastighetsgränserna genom hela Södra Ladugårdsängen. Det ökar utbudet av ytor för lek och social samvaro och kan ge barn och vuxna möjligheter till ett aktivt uteliv. Dagvattnet från området utnyttjas för att berika upplevelsen av miljön längs gator och på innergårdar. Områdets kombination av hög täthet och gröna bilfria innergårdar förutsätter att bilarna samlas i gemensamma parkeringsanläggningar helt eller delvis under mark, under upphöjda innergårdar och i parkeringshus.

Parkeringshusen utformas med innovativ arkitektur klädda med fasadvegetation, där enkelsidiga lägenheter eller lokaler kan inrymmas på en eller flera sidor. En handelsplats med livsmedelsbutik finns på gångavstånd väster om planområdet. Övrig handel och verksamheter är främst samlade kring Stenbackevägen och Kabingatan (den östra parkgatan), men det kommer även att finnas verksamheter i bottenvåningarna utspritt i området.

Mångfald av boendealternativ

Södra Ladugårdsängen byggs för invånare med olika livsmönster och ekonomiska förutsättningar. För att möta den socioekonomiska inriktning som generellt kännetecknar nyproduktion rymmer området boendetyper som ger andra ekonomiska möjligheter än ”konventionella” bostäder, t.ex. lägenheter med uthyrningsrum, kompisboenden, kollektivt byggande (t.ex. byggemenskaper) och boende med särskild kostnad för bilparkering. Utbudet av bostäder anpassade för funktionshindrade och äldre med olika grader av behov av trygghet och vård är ett viktigt och tongivande inslag i stadsdelen. Lika viktig är närvaron av förskolor, skolor och fritidshem som får en tydlig funktion redan tidigt i utvecklingen av området. Mångfalden av boendealternativ stimuleras av mångfalden av byggherrar. Blandningen av byggherrar med olika inriktning ger en variation i skala, arkitektur och boendeformer. Kravet på samordning mellan projektens olika byggherrar och arkitekter ger ett maximerat markutnyttjande och samtidigt arkitektoniskt intressanta och trivsamma boendemiljöer.

Arkitektur i framkant

Vardagsarkitektur av hög klass är ett kännetecken för Södra Ladugårdsängen. Utformningen av byggnader och utemiljöer är hanterade med samma omsorg även om materialstandard, byggnadsstorlek och arkitektonisk svårighetsgrad skiljer sig. Arkitekturen befinner sig i framkant oavsett prisklass. Byggnaderna är utformade utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv där ett livscykel- och kretsloppsperspektiv varit styrande vid valet av material, byggteknik och byggprocess. De tekniska lösningarna är integrerade i arkitekturen och infrastrukturen på ett sätt som gör att de berikar upplevelsen av boendemiljön.

Detaljplanen för Södra Ladugårdsängen antogs år 2009. En revidering av detaljplanen har genomförts som antogs den 22 december 2016. Framtagandet av planen initierades av att Örebro under år 2010 arrangerade O-ringen och därför byggdes en tillfällig ”O-ringenstad” på platsen. Samtidigt anlades ett preliminärt gatu- och VA-nät som finns kvar och kommer utgöra ryggraden i det nya området. Den generella och flexibla detaljplanen baserades på ett gemensamt planprogram för nya Sörbyängen och Södra Ladugårdsängen antaget 2005.

Detaljplanens indelning av gatumark och kvartersmark är emellertid alltför storskalig för att kunna resultera i en attraktiv stadsmiljö. Sedan planprogrammet formades och detaljplanen antogs har många förutsättningar för Örebros utveckling förändrats, och kraven på hållbar byggnation är idag högre. För att komplettera detaljplanen och anpassa kraven på bebyggelsen till dagens behov, beslutades att ta fram ett kvalitetsprogram, se nedan.

Plandokument - Laga kraft

Ett kvalitetsprogram för Södra Ladugårdsängen är framtaget och fastställt av Programnämnd samhällsbyggnad.

Programmet syftar till att beskriva och styra utvecklingen av området samt ge en bild av hur det kommer att upplevas och fungera i framtiden. Programmet riktar sig till de byggherrar och arkitekter som ska genomföra byggnationen, i linje med vad som är viktigt för framtida boende och aktörer i området. Kvalitetsprogrammet ger en fördjupad beskrivning av områdets utveckling utöver den information som finns i detaljplanen. Frågor som endast kortfattat beskrivs i detaljplanen, t.ex. social och ekologisk hållbarhet, ges större utrymme i kvalitetsprogrammet.

Med kvalitetsprogrammet har kommunen för avsikt att höja kvalitén på det som byggs och att maximera nyttjandet av den centralt belägna marken. Programmet tillsammans med detaljplanen ligger till grund för de krav som ställs vid samtliga markanvisningar i Södra Ladugårdsängen.

Kvalitetsprogram

Kvalitetsprogram för Södra Ladugårdsängen Pdf, 8.7 MB.

Tidplan

Södra Ladugårdsängen är ett stort område. Utveckling och utbyggnad av området kommer att pågå under en längre tidsperiod. Planering och genomförande kommer för de olika etapperna att överlappa varandra och pågå parallellt. Arbetet kommer att ske i processer som ger ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan projektets olika skeden.

Etapp 1 markanvisades under 2014/2015 och inflytt i majoriteten av byggprojekten skedde 2018/2019.

Schematisk skiss över processen från intresseanmälan till köp

Markanvisning

Markanvisning etapp 1

De aktörer som bildade team för första etappen valdes ut i maj 2015. Intresset från branschen uppfyllde förhoppningarna med råge och hela 26 intresseanmälningar med spännande förslag kom in, fördelat på 30 olika företag. För att fånga upp det stora intresset och kunna välja ut fler aktörer utökades därför markområdet till att även omfatta en etapp 1b. Byggherrarna delades in i två parallella förstudiegrupper som vi kallar etapp 1a respektive etapp 1b. Sammanlagt omfattar etapp 1 byggnation av ca 950 bostäder.

Utvalda aktörer Etapp 1, förstudie 1 A

Tomtindelning

Etapp 1.

Glidplanet 1 och 6 - inflyttad

Magnolia Bostad AB, med arkitektbyrå CF Möller Architects.

Glidplanet 2 och 3 - inflyttad

Järngrinden Projektutveckling AB med Mjöbäcks Entreprenad AB, med arkitektbyrå Semrén + Månsson.

Glidplanet 5 - inflyttad

K2A/Jeff Fastighetsutveckling AB med K2A Fastigheter AB, med arkitektbyrå Reflex Arkitekter.

Glidplanet 4 - inflyttad

Bolite Bostäder

Utvalda aktörer Etapp 1, förstudie 1 B

Fallskärmen 1 - inflyttad

John Ekström Bygg AB, med arkitektbyrå White Arkitekter.

Fallskärmen 2 - inflyttad

Botrygg Örebro AB, med arkitektbyrå Sweco Arkitekter.

Fallskärmen 8 - inflyttad

HSB Mälardalen, med arkitektbyrå Hållén Arkitekter.

Fallskärmen 6 - inflyttad

Lundbergs Fastigheter, med Mondo Arkitekter.

Fallskärmen 5 - inflyttad

BJC Group AB, med arkitektbyrå White Arkitekter.

Fallskärmen 7 - inflyttad

Bolite Bostäder, med arkitekt BAU

Tidplan

Södra Ladugårdsängen är ett stort område. Utveckling och utbyggnad av området kommer att pågå under en längre tidsperiod. Planering och genomförande kommer för de olika etapperna att överlappa varandra och pågå parallellt. Arbetet kommer att ske i processer som ger ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan projektets olika skeden.

Markanvisning av etapp 2 genomfördes 2016 och byggstart av två av de markanvisade tomterna skedde 2020. Då flertalet markanvisningar lämnats tillbaka skedde en ny markanvisning av lucktomterna under 2021. Kommande markanvisningar av tomter i etapp 2 kommer att ske framöver.

Schematisk skiss över processen från intresseanmälan till köp

Markanvisning

Aktörerna som tilldelats förstudie i etapp 2 valdes ursprungligen ut i maj 2016. Under andra halvan av 2021 genomfördes markanvisning av de fastigheter som lämnats tillbaka till kommunen efter dem markanvisning som gjordes 2016. De utvalda aktörerna presenteras nedan.

Sammanlagt omfattar etapp 2 cirka 750 bostäder.

Utvalda aktörer Etapp 2

Autogyron 1 - Byggnation pågår

Etapp 2.

Autogyron 1 – inflyttad

Magnolia Bostad AB, med Jägnefält Milton AB och Sweco Architects AB

Autogyron 4 och 5 – inflyttad

Slättö Förvaltning AB, med arkitektkontor CF Möller och URBIO AB

Helikoptern 2 – förstudie pågår

Spridd (byggande arkitekt)

Autogyron 3 – Reservationsavtal

Örebro Parkering AB, markanvisning med avsikt att bygga parkeringshus för de kommande bostadshusen i etapp 2.

Startbanan 1, 2 och 5 - inflyttad

Botrygg ”Bostäder för fler”

Botrygg själva har visat intresse för att bygga bostäder med lägre hyra än genomsnittet. De kontaktade Örebro kommun för att föreslå ett samarbete. Lösningen har arbetats fram tillsammans med bostadsföretaget Botrygg och den är helt unik inom Sverige. Vi har erbjudit Botrygg en tomt i Södra Ladugårdsängen och i det avtalet skrivit in att ett visst antal av de nya lägenheterna ska ha en lägre hyra än normalhyran. Det innebär att projektet kommer att innehålla både hyresrätter och bostadsrätter.

Startbanan 1, 2 och 5

Byggaktörens illustration.

Startbanan 3 - inflyttad

Jeff Fastighetsutveckling AB med K2A Fastigheter AB

Jeff Fastighetsutveckling är en fastighetsutvecklare som har levererat bostäder över hela landet i mer än tio års tid. De är delägare i det snabbväxande studentbostadsföretaget Svenska Studenthus och i K2A Hyresbostäder, nu bygger de hyresbostäder för långsiktigt ägande och förvaltning i egen regi. De gillar att jobba med trä som byggmaterial för att det är miljövänligt, klimatsmart och närproducerat. Nu utökar de sin produktion i Örebro med ytterligare bostäder.

Startbanan 3

Byggaktörens illustration.

Startbanan 4 - inflyttad

Immanuelskyrkan

Immanuelskyrkan har tidigare haft sin verksamhet på väster i Örebro. Församlingen har funnits på Ekersgatan 15 i mer än hundra år. Man byggde efter de behov man hade då, men med tiden växte de ur sina lokaler och församlingen har fattade ett beslut i att bygga en ny kyrka i Södra Ladugårdsängen. Den nya kyrkan, tillsammans med 80 hyresrättslägenheter, stod inflyttningsklar år 2022.

Startbanan 4

Byggaktörens illustration.

Startbanan 6 - förstudie pågår

Startbanan 6 är en lucktomt som markanvisades till Fiskarhedenvillan Bostad under våren 2024. På fastigheten ska bolaget bygga sju radhus i äganderättsform.

Bild: Fiskarhedenvillan Bostad/Orrberg Arkitektur.

Karta över Södra ladugårdsängens läge i staden

City, Universitetet eller tågstationen? Oavsett vart du ska blir förflyttningen kort från det här läget.

Flygfoto över Södra ladugårdsängen

Södra Ladugårdsängen är en fortsättning på Ladugårdsängen, som presenterades på bomässan Bo 92.

Kulturkarta Södra ladugårdsängen

Den som vill ha en aktiv fritid hittar knappast en bättre plats att bo på. Här är nära till det mesta.

I Södra Ladugårdsängen finns planlagd mark för cirka 1 100 bostäder som ännu inte är markanvisad. Markanvisningen kommer att ske i ytterligare etapper.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Bygg Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se