Gå till innehåll

Örebros nya bostadsområde Tamarinden i Sörbyängen planeras för att bli en hållbar och smart stadsdel där vi skapar förutsättningar för människor att mötas och där husen delar energi. Området karaktäriseras av nytänkande och innovation och är ett viktigt steg i riktningen mot klimatneutralitet.

Lokal energidelning ska inte beskattas – banbrytande besked för Tamarinden och den klimatsmarta staden

De solcellsanläggningar som fastighetsägare ska installera på sina fastigheter i Tamarinden ska anses som enskilda installationer och den elenergi som delas ska inte beskattas – det meddelar Skatterättsnämnden. Det är ett avgörande besked för en hållbar stadsutveckling med fler klimatsmarta stadsdelar som Tamarinden – i Örebro och nationellt. Läs mer i nyheten på orebro.se

Tamarinden ska bli en energismart stadsdel. Tillsammans med områdets byggaktörer ÖrebroBostäder, Magnolia, Peab Bostäder, CMRF Tamarinden PropCo och Tornet pågår en innovationsprocess där målet är att skapa förutsättningar för att området ska kunna, reducera, producera, lagra och dela energi i ett lokalt energisystem. Detta för att bidra till mer lokalt producerad och förnybar energi, kapa effekttoppar och avlasta stamnätet, öka flexibilitet och spara stora mängder energi.

Tamarinden präglas av nytänkande och smarta lösningar som främjar en hållbar tillvaro. I Tamarinden ska det vara lätt att leva hållbart.

Energisystemet i Tamarinden är det enda av sitt slag och kan ses som en prototyp för hur man kan snabba på energiomställningen i nybyggnadsprojekt genom att vara smarta tillsammans.

Förstudier visar att Tamarindens energilösning kan ge en energibesparing på 30 procent och minska effektbehovet 50 procent.

Tamarinden är en plats som ska motivera människor att mötas och spendera mer av sin tid utomhus oavsett ålder eller tid på dygnet. För att förverkliga detta har vi tagit fram ett koncept kring en ny typ av bostadsgata – ett urbant vardagsrum - som vi kommer bygga i områdets centrala del. Tamarindvägen, som vi kallar gatan, är ett gångfartsområde med en gestaltning som påminner mer om ett långsträckt torg eller park.

Längs gatan hittar vi förutom ytor att röra sig på även viktiga ekosystemtjänster som regnbäddar, skuggivande träd och planeringar för hög biologisk mångfald, men även platser för människor att mötas däribland aktivitetsytor och hängytor.

Tamarinden är en smart stadsdel där nytänkande är en viktig utgångspunkt. Därför har vi identifierat ett antal områden inom vilka vi kommer att genomföra tester, för att se om vi kan skala upp på större nivå. Smart belysning, visualisering och kommunikation via 3D modell, sensorteknik för förenklad drift och underhåll är några exempel på testområden vi jobbar med inom projektet.

Kortfakta stadsbyggnadsprojektet

Status: Husbyggnationer påbörjades hösten 2022.

Läge: Området är beläget cirka 2,5 kilometer söder om Örebro centrum i stadsdelen Sörbyängen med direkt anslutning till Gustavsviks golfbana och Sörbybacken.

Antal bostäder: Cirka 800 fördelat på 10 fastigheter.

Byggnadstyp: Flerbostadshus 3–8 våningar, en förskola och verksamhetslokaler.

Karta över Tamarinden

Området byggs i ett antal etapper enligt kartan ovan och delas in i fyra huvudkategorier: Förberedande arbeten gata, byggnation av park, färdigställande av gata och husbyggnationer.

Förberedande arbeten gata

 • (1) Byggväg + infrastruktur i mark - klar oktober 2021.
 • (2) Sörbyängsvägen - pågår, klar september 2022.
 • (3) Sörbyvägen - klart oktober 2021.

Byggnation av park

 • (4) Park mot golfbanan - byggnation 2023/2024.
 • (5) Södra parkerna – byggnation 2023/2024.
 • (6) Norra parken - byggnation påbörjas i takt med att husen står klar.a

Färdigställande av gata

 • (1) Tamarindvägen - påbörjas efter husbyggnationer, från 2025.
 • (7) Del av Karlsdalsallén (återvändsgata vid Kv. Vinrutan & Kv. Kvannen) - påbörjas efter husbyggnationer, från 2025.
 • (3) Sörbyvägen - påbörjas efter husbyggnationer, från 2025.

Husbyggnationer

 • Byggnation pågår från hösten 2022 till 2025/2026

Tamarinden och Örebro kommun är en aktiv part i forskningsprojektet Systemförändring med lokalt delad energi som finansieras av Energimyndigheten och koordineras av RISE (projektbudget 59 Mkr). Projektet är ett fyraårigt projekt vars syfte är att undersöka energigemenskaper ur ett brett tvärvetenskapligt perspektiv och dess möjlighet att förnya det svenska energisystemet för att möta framtidens energibehov och samtidigt värna om klimat och miljö.

Energigemenskaper möjliggör klimat- och energiomställning eftersom de bidrar till mer förnybar energi, energieffektivisering, minskade effektuttag och systemnytta.

I projektet följs två piloter, nybyggnadsområdet Tamarinden och det befintliga området Hammarby Sjöstad i Stockholm. Projektets mål är att göra piloterna skalbara som nationella förebilder för energiomställningen i andra kommuner och bostadsföretag som i dag söker nya lösningar som kan bidra till att nå högt ställda klimatmål. Tillsammans är piloterna representativa för 80 procent av fastighetsbeståndet i Sverige.

Inom projektet tittar vi på en mängd olika områden som vi behöver ta hänsyn till, påverka eller utveckla för att få till en systemförändring med energigemenskaper. Områdena är:

 • Lagstiftning & policy
 • Innovationer & systemlösningar
 • Nya affärsmodeller
 • Medborgarens & kundens roll
 • Uppskalning & replikering

Läs mer om projektet här: Systemförändring med lokalt delad energi, RISE (ri.se)

Området ska kunna reducera, producera, lagra och dela energi i ett lokalt energisystem.

Leveranser från projektet

Här presenteras de rapporter som levererats från projektet "Systemförändring med lokalt delad energi".

Hantering av energifrågor under markanvisningsprocessen i Tamarinden

Sammanfattning från ri.se: Örebro kommun har som markägare av området Tamarinden drivit en markanvisningsprocess enligt Örebros egna modell ”Örebromodellen” för att tillsammans med fem byggaktörer forma området utifrån kommunens och samarbetspartners uppsatta ambitioner.

Visionen har bland annat varit att bygga en stadsdel där husen ska kunna reducera, producera, lagra och dela energi på ett helt unikt sätt. Då kommuner inte får ställa tekniska särkrav byggdes markanvisningen upp på att hitta aktörer som ville vara med och forma Tamarindens energilösning utan att ställa några krav. Detta visade sig efter en tid vara svårare än tänkt, då bl.a. statliga investeringsbidrag var utformade på ett sätt som satte Tamarindens visioner i gung.

Kommunen har under processens gång därför fått skärpa kraven på energilösningen i dialog med byggaktörerna så att ambitionerna för området har kunnat leva kvar. Kommunen har dessutom fått tagit fram en modell med syftet att säkerställa att byggaktörernas fastighetsspecifika energilösningar fungerar ihop med den gemensamma energilösningen och införlivat denna i markanvisningsprocessen. En viktig lärdom som dragits är att innovationsprojekt likt Tamarinden kommer behöva formas successivt, men att tydlighet är oerhört viktigt för att få visioner att bli verklighet.

Läs hela rapporten Hantering av energifrågor under markanvisningsprocessen i Tamarinden

Arbetsprocessen för energisamverkan i Tamarinden

Sammanfattning från ri.se: Arbetet med Tamarindens energisystem har pågått sedan 2019 då Örebro Kommun, Örebrobostäder och E.ON inledde ett samarbete i syftet att skapa förutsättningar för en ny energismart stadsdel i Örebro. Arbetet mynnade ut i den klimat- och energiambition som har lagt grunden för områdets vision att reducera, producera, lagra och dela energi via två lokala distributionsnät, ett för värme och ett för el.

2020 genomförde Örebro kommun en markanvisningsprocess av Tamarindens 10 fastigheter som mynnade ut i fem byggaktörer som tillsammans skulle vara med och bidra till att projektets mål uppfylldes.

För att bana väg för Tamarinden har ett antal utredningar tagits fram och påverkansarbete har genomförts för att bland annat förändra IKN-lagstiftningen, som styr vem som får lägga ned elkablar i mark, och skattelagstiftning.

Sedan våren 2021 har projektet Tamarinden en formaliserad process, ”energisamverkansprocessen", för att styra upp det arbete som sker för att nå den ambition som finns för stadsdelens energisystem. Målet med energisamverkansprocessen är att säkerställa att projektets mål som finns i klimat- och energiambitionen förverkligas.

Örebro kommun är utsedd som processledare för energisamverkansprocessen och de fem byggaktörerna sitter på en femtedels beslutsmandat var. Arbetet i Energisamverkansprocessen bedrivs i fem olika arbetsströmmar; elsystem, värmesystem, informationsplattform, marknads- och optimeringsmodell samt legal form.

Målet är att energisamverkan ska omformas till en gemensamhetsanläggning för ägande av distributionsnäten och som ska förvaltas av en permanent energigemenskap (Samfällighetsförening) där alla fastighetsägare i Tamarinden ska ingå.

Läs hela rapporten Arbetsprocessen för energisamverkan i Tamarinden

Val av organisationsform i Tamarinden

Sammanfattning från ri.se: För att nå målen för Tamarinden samverkar byggaktörerna i Tamarinden via ett konsortium (energisamverkan) som processleds av Örebro kommun. Under projektets gång har energisamverkan formaliserats i två konsekutiva samverkansavtal för att säkra projektets framdrift.

Det långsiktiga målet är att energisamverkan ska övergå till en så kallad ”energigemenskap”. Som legal form har ett inriktningsbeslut tagits av byggaktörerna att den långsiktiga formen för ”energisamverkan” i Tamarinden ska vara i form av en gemensamhetsanläggning, GA, för ägande av distributionsnäten och som ska förvaltas av en permanent ”energigemenskap”, en samfällighetsförening, där alla fastighetsägare i Tamarinden ska ingå.

Bakgrunden till varför en samfällighetsförening för förvaltning av områdets GA valts som den legala formen för energisamverkan, ”energigemenskapen” baseras på att de tio fastigheterna i Tamarinden ska äga två distributionsnät, och att formen ska hållas så enkel som möjligt och att samverkan ska fortsätta även om en fastighet byter ägare.

Då vi saknar tydlighet i nationell lagstiftning kring energigemenskaper har vi för Tamarinden valt att gå på den form som vi anser passar Tamarinden förutsättningar bäst och hittat en form som det finns tydlighet kring i svensk lagstiftning och som bevisat fungerar för ägande av distributionsnät.

Läs hela rapporten Val av organisationsform i Tamarinden

Vad kommer Tamarinden att präglas av?

Stadsdelen Tamarinden bygger på fem olika teman som tillsammans ger Stadsdelen den unika karaktär och den gemensamma känsla som vi vill åstadkomma. De fem temana löper som en röd tråd igenom projektet, allt ifrån markanvisning och urval av byggaktörer till den färdiga stadsdelen.

Smart stad

Tamarinden är en stadsdel som ska präglas av smarta lösningar. Visionen är att byggnaderna ska kunna reducera, producera, lagra och dela energi på ett sätt som aldrig har gjorts tidigare.

Tamarinden präglas av nytänkande och smarta lösningar. Ambitionen är att bygga en stadsdel anpassad till framtidens energilösningar, där både miljömässiga och ekonomiska nyttor möjliggörs. Med Tamarinden vill vi bidra till en systemförändring för hur vi kan bygga mer energismarta städer. Tamarindens unika energisystem är ett innovationsprojekt där områdets fem byggaktörer (framtida fastighetsägare) kan åstadkomma ökad systemnytta genom att koppla samman och optimera en hel stadsdels energisystem och tillsammans erbjuda aggregerade tjänster som avlastar de övergripande näten.

Förstudier har visat på att vi kan nå långt, 50 procent effektreduktion och 30 procent minskad energiförbrukning jämfört med ett traditionellt byggt område.

Målet med Tamarindens lokala energisystem är att reducera, producera, lagra och dela energi via två lokala distributionsnät, ett för värme och ett för el. Tamarindens energi- och klimatambition utgör ryggraden i projektet och beskriver åtta målområden för energisystemet.

Grunden i Tamarinden är att byggnaderna i området ska utformas med en mycket hög energieffektivitet. Byggnaderna ska dessutom förses med förmågor för att kunna återvinna, producera, lagra och dela energi. Detta bidrar till att Tamarinden kommer att använda mycket mindre köpt energi och använda en större andel egenproducerad och återvunnen förnybar energi än vanliga stadsdelar. Genom detta kommer Tamarinden att belasta den omgivande infrastrukturen för el och värme minimalt genom sin förmåga att styra energianvändningen till tidpunkter då efterfrågan är mindre. Med andra ord, energiomställningen och ekonomi går hand i hand.

Tamarindens fem byggaktörer (framtida fastighetsägare) ska tillsammans investera i två lokala distributionsnät, ett för värme och ett för el. Genom att lokala energiresurser fångas och delas lokalt mellan fastigheterna och byggnaderna ökar självförsörjandegraden av den lokala energin och ekonomin stärks. Målet med energidelning är att den ska ge både ekonomiska och miljömässiga vinster och samtidigt skapa incitament att investera i lokala energiresurser.

Om en byggnad har en överproduktion medan en annan har underskott kan energin fördelas till byggnaden som har behov vid den aktuella tidpunkten. Byggnaderna i Tamarinden kommer således kunna hjälpas åt med att täcka varandras energibehov lokalt, innan de köper och tar energi från huvudnätet.

För att Tamarinden ska kunna optimeras ska alla energiresurser och byggnader vara uppkopplade för att löpande utbyta information och bli en del av en större optimering. En central informationsplattform inom området kommer tillsammans med en lokal systemoperatör (LSO) bidra till att förverkliga optimeringen och handeln inom och utanför Tamarinden. LSO:n verkar även för att dela energi mellan byggnaderna.

Tillsammans kan informationsplattformen och LSO:n väga samman en mängd olika data från såväl områdets byggnader som extern information t.ex. effektbrist, väder- och el-prisprognoser, och utifrån denna data fatta beslut om att styra områdets energiresurser på ett önskat sätt. Systemet kan med hjälp av detta smarta system t.ex. förutse att en köldknäpp är på ingång och därmed fatta beslut om att börja värma byggnaderna innan väderomslaget sker. På det sättet kommer området kunna köpa energi till ett lägre pris, innan efterfrågan går upp, samt bidra till att det lokala värmeverket inte behöver bränna av fossila bränslen som gas och olja.

För att nå målen för området samverkar byggaktörerna i Tamarinden via ett konsortium (energisamverkan) som processleds av Örebro kommun. Målet är att energisamverkan ska omformas till en gemensamhetsanläggning för ägande av distributionsnäten och som ska förvaltas av en permanent energigemenskap där alla fastighetsägare i Tamarinden ska ingå (Samfällighetsförening).

Livet mellan husen

Här skapas förutsättningar för ett levande och urbant vardagsrum där människor kan mötas och där gröna miljöer flätas samman med byggnader, rörelse och aktiviteter.

I Tamarinden skapar vi goda förutsättningar för människor att kunna ta del av en grön och attraktiv miljö för alla. Utemiljön är designad med stort fokus på att locka boende och besökare ut på de gemensamma ytorna längs Tamarindvägen och områdets parker. Utemiljön i Tamarinden är utformad med människors vistelse och rörelse i fokus där fotgängare och cyklister premieras framför bilen.

Tamarindvägen knixar sig fram genom området och kommer utformas som ett vidsträckt gångfartsområde. Längs gatan kommer det finnas utrymme för spontan lek och möten i en grönskande och trevlig miljö. Viktiga inslag i gatans utformning är sittplatser, aktivitetsytor, planteringar, dagvattenhantering och träd.

Områdets tre parker kommer få olika teman för att alla oavsett ålder ska känna en lockelse av att besöka någon av dessa. Längs golfbanan i områdets södra del anläggs ett parkstråk med naturprägel på att anläggas där man kommer kunna promenera eller sitta ned och njuta av utsikten söderut mot golfbanan och naturreservatet Reträtten.

För att synliggöra rörelse och aktivera området under hela dygnet kommer centrumverksamheter, kontor och gemensamma bostadsfunktioner såsom cykellounge, tvättstuga och föreningslokal lokaliseras till bottenvåningen med uppglasade fasader ut mot gatan.

Visionsbild. Illustration: FOJAB.

Nyfiken på hur Tamarindvägen kommer upplevas, ta en rundvandring i vår 3D-modell.

Gröna gårdsmiljöer

I Tamarinden banar vi väg för grönskande gårdsmiljöer som är fria från bilparkering som skapar mervärden för de boende.

Målet är att bostadsgårdarna i Tamarinden ska efterlikna privata trädgårdar och erbjuda en mer privat sfär som komplement till det urbana vardagsrummet längs Tamarindvägen. Studier visar nämligen att många boende i hyreshus eller bostadsrättslägenheter längtar efter en trädgård. Bostadsgården ska vara en harmonisk och berikande plats med utrymme för mer stillsamma aktiviteter och lek för de yngre barnen. Här ges möjlighet att dra sig undan i lugn och ro eller umgås med nära och kära. Det är viktigt med en utformning som gör att de boende inte känner sig uttittade för att de ska våga ta gården i anspråk.

Gårdsmiljöerna i Tamarinden kommer innehålla en mångfald av växter, gärna blomsterprakt, bär och frukter. Odling är ett annat viktigt inslag som ger positiva sociala kanaler. Årstidernas skiftningar får gärna framhävas och möjliggöra att gården uppskattas på olika sätt vid olika tillfällen.

I Tamarinden har vi som krav att gårdarna ska designas av en landskapsarkitekt. Vi testar även för första gången att jobba med en grönytefaktor vid utformning av bostadsgårdarna. Detta i syftet att uppnå mer kvalitativa miljöer för såväl människor som miljön.

Nyfiken på att se hur byggaktörernas gårdar kommer att se ut? Kika in på vår sida om byggaktörer här.

Innovativ och inbjudande arkitektur

Bebyggelsen i Tamarinden är varierad och gestaltas med utgångspunkt i att berika livet mellan husen och främjar stadsdelens energikoncept.

I Tamarinden är det livet mellan husen och husens förmåga att producera och lagra energi som ska forma byggnaderna och dess placering. Längs Tamarindvägen är det därför viktigt att byggnaderna får en genomtänkt placering och utformning som samspelar med stadsrummets vinklar och vrår. På samma sätt är det viktigt att byggnaderna placeras och utformas på ett sätt som maximerar möjligheten att producera egen energi. Att säkerställa att byggnaderna utformas på ett energieffektivt sätt och med möjlighet att lagra energi är ytterligare avgörande parameter.

Höjdskalan ska variera och trappa ned mot Tamarindvägen och parken i söder. Byggnader som placeras ut mot Tamarindvägen och områdets två parker får vara högst fyra våningar. Hörnbyggnaderna i områdets entrépunkter i väst och öst ska trappa upp i höjdskalan och fungera som lokala landmärken med en särskilt omsorgsfull och utmärkande gestaltning. Med en genomtänkt placering och utformning av byggnadens olika funktioner och element såsom entréer, portiker, fönster och balkonger kan livet mellan husen förstärkas och berikas.

Byggnaderna ska hämta inspiration i sin omgivning och placeras för att minimera risk för insyn och skuggbildning på grannfastigheter samtidigt som utblickar mot omgivningen värnas. Mot Tamarindvägen undviks förhöjda socklar för att förstärka kopplingen mellan ute och inne. I exponerade lägen placeras framför allt gemensamma ytor och funktioner såsom cykellounge, träningslokal eller tvättstuga.

Lokaler för centrumverksamhet ska även möjliggöras på ett flertal ställen ut mot Sörbyängsvägen. För att skapa en röd tråd i byggnadernas exteriöra gestaltning ska inspiration hämtas från material, kulörer och mönster i Tamarindvägens beläggning, grönska och möblering. När man rör sig längs Tamarinden ska en viss kontinuitet även kunna skönjas på tvären, där de byggnader som ingår i samma förstudie upplevs tala med varandra och omsluta gaturummet.

Nyfiken på att se hur byggaktörernas byggnader kommer se ut? Se projekten på vår sida om byggaktörer här eller ta en rundvandring i områdets 3D-modell.

Hållbar mobilitet

Tamarindens läge i staden och utbudet av hållbara mobilitetslösningar gör cykeln till det mest självklara sättet att transportera sig och bidrar till ett minskat behov av att äga och använda bil. Biltrafikens närvaro i området har minimerats vilket bidrar till en tryggare och trivsammare miljö där människan och livet mellan huset kan stå i fokus.

Detta möjliggörs genom att det skapas attraktiva lösningar för aktiv mobilitet, delningstjänster i form av elbilpool och cykelpool och samordnade lösningar för bl.a. leveranser och sophantering. Gaturummen utformas så att det blir attraktivt att gå, cykla, åka kollektivt. Fokus ligger på att göra det enkelt för de boende och verksamma att leva hållbart i sin vardag utan att det sker på bekostnad av deras rörlighet. Alla aktörer som är med och utvecklar stadsdelen jobbar därför aktivt med att få till innovativa, smarta och hållbara mobilitetslösningar i stadsdelen.

Följ vår resa!

Vi kommer att berätta om Tamarindens resa från vision till färdig stadsdel på olika sätt och i olika forum, hoppas du vill följa oss och tycker det är lika spännande som vi!

Följ Tamarinden på Linkedin.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Bygg Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se