Gå till innehåll
 • Start
 • / Webbriktlinjer för extrawebbar

Webbriktlinjer för extrawebbar

Webbriktlinjer för extrawebbar gäller för de webbplatser som ingår i konceptet extrawebb, webbplatser med egen inriktning som besöksmål, sakfrågor och liknande.

Syfte och effektmål

Extrawebbarna ingår i den externa serviceytan och är kanaler för att ge medborgare, företag, turister eller andra intressenter tillgång till information från Örebro kommun som inte ingår i kommunens grundservice. Extrawebbar möjliggör också för kommunens verksamheter att kommunicera med målgrupper som antingen inte är prioriterade i effektkartan för kommunens externa webbplats orebro.se Pdf, 97.6 kB. eller på grund av tekniska begränsningar inte kan använda intranätet. Det kan vara samarbeten med externa parter, information som handlar om kommunens arbetssätt, eller kommunikation med potentiella leverantörer till kommunen. En extrawebb ska dock inte innehålla sådant som är grundservice till kommuninvånarna enligt effektkartan.

Målgrupper

Extrawebbarnas målgrupper varierar från webbplats till webbplats. Det kan vara allt från företag som är intresserade av att etablera sig i Örebro kommun, kulturproducenter till föräldrar till elever som vill studera på kulturskola eller turister intresserade av öppettider. Det handlar framförallt om fördjupad sakinformation, utrymme för kampanjer och projekt där det finns ett behov av att presentera ett uppdrag och göra resultat åtkomligt för andra.

Spanaren

Vill veta hur kommunen jobbar med en specifik fråga som hen är yrkesverksam inom. Hen vet inte alltid exakt vad den letar efter. Organisation kan vara relevant, men hen ska inte behöva veta vilken förvaltning som jobbar med frågan. Vill ha kontaktinformation till ansvarig på kommunen.

Vill kunna prenumerera på informationen. Vill kunna ta del av styrande dokument i ämnet. Vill veta vad som är nytt sedan senast. Vill kunna ställa frågor och dela informationen med andra.

Vill känna att de via webben får en god inblick i hur Örebro kommun jobbar med en specifik fråga och möjlighet att ta del av goda exempel och fördjupande dokument/presentationer och ta personlig kontakt.

Engagerad och delaktig

Privatperson vars begiv mestadels tillgodoses på orebro.se, börjar leta där eller har sakkunskaper. Vill ha insyn i kommunens beslutsprocesser (innan, under och efter) och finanser. Vill även ha fördjupad information och möjlighet att ställa frågor och kommentera. Möjlighet att se i vilket område kommunen verkar geografiskt. Vill påverka och hjälpa till. Vill känna att de har fått en heltäckande bild av hur kommunen hanterar en specifik fråga (själva eller i samarbete med andra) och ha fått möjligheten att föra fram sina åsikter.

Projektdeltagaren/nätverkaren

Jobbar oftast inte inom kommunen. Ingår i ett projekt eller nätverk som kommunen är del av och ansvarar för.

Vill veta vad som pågår i projektet. Ta del av dokument kring projektet: dagordningar, minnesanteckningar, kalendarium, planer, förarbeten, presentationer m.m.

Vill snabbt och enkelt hitta till informationen. Vill ibland kunna dela informationen med andra. Vill känna att projektet framställs på ett korrekt, tilltalande sätt och känna sig välinformerade och trygg med att alla information som berör dem finns här.

Granskaren

Vill veta hur kommunen jobbar i en viss fråga. Vad händer? Vad har gjorts? Är ofta journalist, student eller forskare. Behöver informationen i sin yrkesroll. Vill vidareutnyttja informationen. Vill kunna analysera och få bakgrund.

Innehållet ska vara tillgängligt snabbt och enkelt: Behov att känna att man tagit del av allt som finns. Sökbarhet viktig. Ledord, presentationer och bilder/grafik är viktigt. Behov att veta vilka handlingar som finns. Kontaktinformation för citat eller intervju. Vill känna att detta är en utmärkt källa till information.

Leverantören/utföraren

Företagare som är en leverantör utsedd av kommunen. Vill kunna leva upp till avtalet med Örebro kommun. Ta del av krav (dokument). Rapportera in frågor/ärenden. Ta del av nyheter som berör relationen. Vill veta om något har förändrats. Vill se kontaktinformation. Vill känna sig trygga med att de har aktuell information och inte behöver flera olika informationsvägar.

Blivande leverantör/utförare

Företagare som är intresserad av att leverera tjänster till brukare som av kommunen godkänd leverantör. Vill veta hur det fungerar att vara leverantör via kommunen, hur ansökningsprocessen ser ut, hur lång tid det tar, hur ersättningsmodellen ser ut. Vill se vilka som redan är leverantör. Vill veta hur kundunderlaget ser ut. Vill kunna få reda på vilka skyldigheter/förmåner som är förknippade med att vara leverantör.

Vill enkelt kunna ansöka och få information under handläggningstiden och när ansökan är godkänd. Vill veta kontaktinformation. Vill veta när (och hur) de kan börja marknadsföra och titulera sig som kommungodkända leverantörer.

Vill känna sig trygga med hur de ska bete sig och vad de kan förvänta sig.

Kontrollanten

Arbetar på myndighet. Vill kontrollera att kommunen lever upp till sina åtaganden. Exempel är EU-pengar som villkoras med att information om verksamheten ska finnas på webben. Vill ta del av redovisningar. Ska få en länk skickad till sig. Vill känna sig tillfreds med att kommunen har uppfyllt sina åtaganden.

Jobbsökaren

Privatperson som är intresserad av att jobba på kommunen. Vill veta mer om hur vi jobbar med en viss fråga/visst område. Vill veta hur det fungerar inom ett visst yrkesområde inom kommunen (organisation, antal chefer). Ta del av lönestatistik, jobbförmåner. Vill se lediga jobb. Vill veta vilken service (skola/omsorg) kommunen erbjuder när det blir aktuellt att flytta hit. Även staden Örebros utbud. Nyinflyttadinformation. Snabbt och enkelt se utbud utifrån livssituation. Lediga bostäder/tomter. Vill känna att de har fått en god bild av kommunen som arbetsgivare och sugen att söka jobb inom kommunen och flytta hit.

Kunden

Privatperson (eller anhörig till) som har valt kommunen som leverantör av service/tjänster. Vill ta del av information som berör kunden (t.ex. matsedlar). Fördjupad information om organisationen som är jämförbar med andra leverantörer som inte omfattas av jämförelseverktyget. Kontaktinformation är viktig. Se upparbetade kostnader. Göra förändringar av tjänsten, tilläggsbeställningar, uppsägning. Vill känna att den har god insyn i kommunen som leverantör och hur den kan göra för att ändra eller lägga till beställning.

Dataanvändaren

Privatperson eller företagare. Ska ha möjlighet att förädla kommunens datamängder och exempelvis kunna bygga tjänster på den. Vill veta vilken data som finns tillgänglig och använda den. Vidareförädling. Vill lämna önskemål på ny data eller teknik för leverans. Vill kunna ställa frågor kring datakällorna. Vill känna att den har fått överblick över vad för data som finns att tillgå i kommunen och planerna framöver.

Politikern (ny politiker)

Har nyligen fått ett politiskt uppdrag. Vill veta vilka rättigheter, skyldigheter man har. Vill lätt och enkelt rapportera tid, förlorad arbetsinkomst, göra sin administration, ändra kontaktuppgifter. Vill känna sig trygg och omhändertagen i sin nya roll och veta vad som förväntas och vad man ska/kan göra.

Roller och ansvar

Verksamheternas ansvar

Verksamheterna publicerar själva alternativt överlåter publicering till webbredaktionen.

Om en verksamhet ska ha en extrawebb ska även en ansvarig publicerare utses från verksamheten alternativt så sköter webbredaktionen publiceringen efter överenskommelse. Om webbredaktionen publicerar ska verksamheten utse en ansvarig kontaktperson och informationsägare för extrawebben.

Central webbredaktion

Ansvarar för:

 • Samordning (redaktörsskap)
  Kommunikationsfunktionen samordnar utbildning, följer upp hur webbriktlinjerna följs, informerar om nya funktioner och uppdateringar.
 • Övergripande ansvar för innehåll, språk, struktur, design och grafisk form
 • Övergripande utveckling för ny funktionalitet
 • Behörigheter (tilldelning)
 • Utbildning och support
 • Statistik och uppföljning
 • Central gallring och avpublicering av gamla nyheter och puffar

Publicerare i verksamhet

För att ta ett publiceraruppdrag ska publiceraren uppfylla dessa kriterier:

 • Vara anställd i Örebro kommun.
 • Ha god datorvana och vara en duktig skribent.
 • Gå en utbildning i webbpublicering.
 • Ha kunskap om och hålla sig uppdaterad om kommunens webbriktlinjer, skrivregler, informations- och säkerhetspolicy samt gällande lagstiftning.

Publicerare går igenom webbplatsens fil- och bildarkiv minst en gång per halvår. Vid genomgången ska inaktuella nyheter avpubliceras och inaktuella filer och bilder som inte används på någon sida tas bort.

Om en person inte längre ska ha uppdraget som publicerare eller byter arbetsplats, ansvarar hens chef för att informera kommunikationsfunktionen.

I övrigt gäller de regler som finns i webbriktlinjer för alla webbplatser under "ansvar".

Verksamheterna finansierar större utvecklingar som är verksamhetsspecifika.

Om verksamheten önskar en viss funktion, modul eller integration som är verksamhetsspecifik så finansierar verksamheten själv den funktionen. Utveckling av funktion för en extrawebb ska alltid föregås av diskussion med kommunikationsfunktionen som har rätt att lägga in sitt veto om utvecklingen kräver nya mallar eller ett för stort avsteg mot hur extrawebbarna ser ut eller fungerar.

Beställning till webbutvecklare sker av systemförvaltare för webb eller webbstrateg.

Innehåll

En generell regel är att materialet på sidorna på webben handlar om kommunens verksamhet och har ett tydligt intresse för målgrupperna. Innehållet ska vara aktuellt och uppdaterat. För att säkerställa detta ska ansvarig verksamhet gå igenom alla sidor och webbplatsens fil- och bildarkiv minst en gång per halvår. Vid genomgången ska inaktuella sidor/nyheter avpubliceras, information uppdateras vid behov, inaktuella filer och bilder som inte används på någon sida tas bort.

Grundläggande information

På alla webbplatser finns information och kontaktuppgifter till innehållsansvarig. Om extrawebben tillhör ett besöksmål, som Örebro konsthall, Bio Roxy, Wadköping eller liknande ska öppettider samt eventuella avgifter anges på webbplatsen.

Nyheter

Nyheterna ska vara anpassade till målgruppen och likt all information utgå från vad besökare vill veta och inte vad verksamheten vill berätta.

Skriva för webb

Språket ska vara begripligt och konsekvent. Ett enkelt och begripligt språk innebär att webben blir användbar och möjlig att ta del av för målgrupperna. Att skriva för webb ingår i Att skriva i tjänsten – riktlinjer för Örebro kommun.

Tillgänglighet och lagar

Som offentlig myndighet är kommunen enligt lag skyldig att ha hög tillgänglighet på sina webbplatser. Det innebär att vi ska göra allt vi kan för att säkerställa att användarna kan ta del av och förstå innehållet, oberoende av utrustning, webbläsare och hjälpmedel.

Kommunens webbplatser ska följa standarder och vara byggda utifrån gällande lagstiftning och rekommendationer inom webb, tillgänglighet och informationssäkerhet.

Örebro kommun följer:

För att säkerställa tillgänglighet valideringstestar vi regelbundet våra webbplatser.

Registrering av personuppgifter

Om vi samlar in personuppgifter för hantering i register, ska vi i anslutning till det på webben, beskriva vilka typer av uppgifter som lagras, syften, användningsområden och i vilka fall informationen samkörs med andra register. Användaren ska ha möjlighet att aktivt godkänna användningen av uppgifterna för ändamålet.

Exempelvis anmälan till kurs eller e-tjänst, medborgardialog, enkäter.

Målgruppsanpassning

Vi utgår från behovet hos målgrupperna/användarna när vi tar fram innehåll och bygger funktioner och informationsstrukturer. Användarbehovet har vi tagit reda på genom effektkarta och regelbunden uppföljning av användning av webbplatserna.

Målgruppernas behov styr hur webbplatserna ska fungera och vad de ska innehålla.

På webbplatsen ska det alltid tydligt framgå vem/vilka som är avsändare och det ska finnas kontaktuppgifter.

Designprinciper

Vi följer Designprinciper för offentliga digitala tjänster som ursprungligen tagits fram av brittiska regeringen.

Designprocessen måste börja med att vi hittar och förstår användarnas behov. Tjänsterna måste bygga på deras behov – inte på hur våra interna processer ser ut. För att förstå behoven på djupet måste vi utgå från fakta, inte från lösa antaganden. Vi bör också komma ihåg att det användarna efterfrågar inte alltid är vad de behöver.

Människor kommer till våra sajter för att lösa uppgifter utifrån de behov de har – inte för att planlöst surfa runt. Att fokusera på behoven gör att vi kan koncentrera oss på det som ger mest värde för pengarna.

Myndigheter ska bara göra det som bara myndigheter kan göra. Om någon annan gör det – länka. Om vi kan erbjuda resurser som kan hjälpa andra att bygga saker ska vi göra det, till exempel tillhandahålla öppna data. Vi bör koncentrera oss på själva kärnan.

Vi bygger bättre tjänster och sparar pengar genom att använda våra resurser där de gör mest nytta.

I de flesta fall börjar vi inte från noll. Våra tjänster används redan och vi kan lära oss av användarnas verkliga beteende. Vi ska också fortsätta att lära oss om användarnas verkliga beteende genom att använda prototyper och tester med användare under utvecklingen. De val våra användare gör när de använder våra webbplatser ska återspeglas i vår design.

Här finns den stora fördelen med digital design: vi kan se och lära från användarnas beteende, och låta systemet anpassas utifrån hur människor beter sig, snarare än att tvinga människor att anpassa sig till ett system som vi designat på förhand.

Att få något att se enkelt ut är lätt. Att göra något som är enkelt att använda är mycket svårare, särskilt när de bakomliggande systemen är komplexa. Samtidigt är det vad vi borde göra.

Med stor makt följer stort ansvar. Det finns oftast inget alternativ till att använda våra tjänster. Om vi inte anstränger oss för att göra dem enkla och användbara missbrukar vi vår makt och slösar med folks tid.

Bästa sättet att göra effektiva tjänster är att börja i liten skala och sedan iterera (göra om i flera steg). Gör en “minsta livskraftiga produkt” och låt användare testa. Utveckla i versioner från Alfa till Beta till lansering genom att förbättra och lägga till funktionalitet utifrån användares återkoppling.

Att iterera minskar risker: dels minskar risken för stora misslyckanden, dels kan mindre misstag bli lärdomar. Vi undviker också den 200 sidor långa kravspecifikationen som kan bli ett hinder för att komma framåt. Här ser vi återigen fördelen med digital design: vi bygger inte motorvägar utan har möjlighet att ändra saker i efterhand.

Tillgänglig design är bra design. De produkter och tjänster vi utvecklar ska vara så inkluderande, läsbara och begripliga som möjligt. Det spelar ingen roll om något “elegant” behöver offras. Vi ska inte vara rädda för att göra saker övertydliga och vi ska inte förnya webbdesign från grunden. Vem som helst ska kunna förvänta sig att använda våra tjänster, det spelar ingen roll vilken funktionsförmåga hen har.

Vår design är för alla i samhället, inte enbart för vana webbanvändare. Snarare kan vi räkna med att de som behöver använda våra tjänster är de som har svårast att använda dem. Om vi tar med deras behov från början utvecklar vi tjänster som är bra för alla.

Vi designar inte för en skärm, vi designar för människor. Vi behöver då fundera ordentligt på i vilka sammanhang de använder våra tjänster. Är de på ett bibliotek? Använder de en telefon? Är de vana Facebook-användare men ovana vid andra sociala nätverk? Är det första gången de använder webben?

Vi designar för en bred grupp människor som använder olika teknik och har olika behov. Vi behöver försäkra oss om att vi förstår de tekniska och praktiska sammanhang där våra tjänster används. Annars riskerar vi att bygga fantastiska tjänster som inte är relevanta i människors liv.

Våra tjänster finns inte enbart på våra webbplatser. Det kan börja med att användaren googlar och sluta med att de hämtar något på posten. Vi måste designa för det, även om vi inte kan ha kontroll över alla steg i processen. Vi måste också acceptera att användarna när som helst förväntar sig att vi erbjuder en ny typ av digital tjänst, och vi får då anpassa oss till det.

Vi ska inte tänka webbplatser, vi ska tänka digitala tjänster. Just nu är webben oftast det bästa sättet att leverera digitala tjänster, men det kan förändras snarare än vi tror.

Vi bör använda ett gemensamt språk och gemensamma designmönster när det är möjligt. Det hjälper människor att bli bekanta med våra tjänster. Om det inte är möjligt ska den bakomliggande filosofin vara densamma, så att användarna har en rimlig chans att förstå hur de ska använda tjänsterna.

Detta är inte tvingande krav. Vi bygger inte perfekta tjänster enbart på rutin och det går inte att förutse varje tänkbart scenario och ha vägledningar för dem. Olika förutsättningar gäller för olika tjänster. För användarna av våra tjänster är det viktigt att förstå och lita på oss även i den digitala världen. Då underlättar det om vi har ett konsekvent förhållningssätt när vi utformar våra tjänster.

Vi bör dela med oss av det vi gör så ofta som möjligt – med kollegor, användare, hela världen. Vi bör dela kod, designlösningar, idéer, avsikter och misslyckanden. Ju fler som granskar en tjänst desto bättre blir den – fel hittas, bättre alternativ föreslås, ribban höjs.

Ett skäl för öppenhet är att mycket av det vi gör vore omöjligt utan öppen källkod och öppenheten i webbvärlden. Vi bör därför ge tillbaka. Det främsta skälet är dock att öppenhet ger bättre tjänster, som folk förstår och som folk kan granska. Om vi ger bort vår kod får vi bättre kod tillbaka. Om vi bjuder på våra misslyckanden, förhindrar vi att de upprepas av andra.

Grafisk webbmanual

Grafiska webbmanualer finns för alla våra webbplatser. Dessa används framför allt vid utveckling av ny funktionalitet.

Kontakta webbstrateg via Kommunsupport om du önskar ta del av grafisk webbmanual för någon av våra webbplatser.

Webbadresser – URL

URL för sidor på orebro.se, fördjupning, extrawebbar och skolwebbar: www.orebro.se/sidnamn

Örebro kommun använder URL som är beskrivande, då det ger högre sökbarhet.

Direktadresser

Webbstrateg/webbredaktör fattar beslut om direktadress. Varje direktadress ska ha en person som ansvarar för adressen, tillika för innehållet på sidan.

Direktadress kan användas när det finns ett tydligt syfte och behov av en enkel adress till sidan eller visst innehåll på en sida. Exempel på när det kan vara lämpligt med en direktadress är när det finns behov av att

 • aktivt jobba med ett budskap till en riktad målgrupp, t.ex. en mässa.
 • hänvisa till en webbsida för mer information i t.ex. ett dokument eller sociala medier.

En direktadress förutsätter en regelbunden kontakt med besökare/målgrupp och marknadsföring av själva adressen.

Om en direktadress med å, ä eller ö önskas så ska det alltid finnas en alternativ adress utan å, ä, ö.

Struktur

Informationen struktureras efter informationsbehovet hos besökarna. Det som är viktigast, mest efterfrågat och mest använt av de flesta ska vara enklast att hitta och utföra på webbplatserna.

 • Besökaren ska inte behöva känna till kommunens organisation och verksamhet för att hitta den information den behöver.
 • Strukturen ska vara konsekvent för att underlätta för besökaren.
 • Samma information ska endast finnas publicerad (lagrad) på ett ställe (men kan synas på fler ställen).

Bilder

De bilder som används ska vara av hög kvalité och tillföra något till sammanhanget. Det kan handla om att visualisera en fråga, skapa en särskild stämning eller att bekräfta besökarens kunskap (att det är just den skolan, eller platsen).

Örebro kommun ska ha rättighet att publicera de bilder som vi lägger ut. Publicera ingen bild utan att säkerställa att de som är med på bilden har gett skriftligt samtycke.

Bilder ska publiceras i enlighet med gällande lagstiftning kring personuppgifter och upphovsrätt.

Mer om bilder för webb finns i webbmanualen.

Dokument

Överväg om innehållet kan publiceras på annat sätt än som dokument. Dokument i andra format än HTML försvårar åtkomsten till informationen eftersom det ofta krävs extra programvara för att komma åt den.

Kommunens webbplatser ska vara åtkomliga med program som inte kostar något eller tvingar användaren att använda en viss datorplattform (öppna standarder). Om möjligt bör dokument utformas så att de enkelt kan läsas på skärm (behovet av utskrifter minimeras).

De dokument som publiceras ska vara tillgängliga enligt webbmanual.

Video/rörlig bild

Alla filmer ska vara textade. Se mer information i webbmanualen.

Rekommendationen är att alltid erbjuda ett alternativ till videon i text.

Filmer ska vara strömmade och som användare ska man inte tvingas att ladda ner ett insticksprogram för att ta del av innehållet.

Publicera ingen film utan att säkerställa att dem som är med i filmen har godkänt publicering. Det ska också finnas dokumenterat.

Videor publiceras i enlighet med gällande lagstiftning kring personuppgifter och upphovsrätt.

Karta

Vi använder kartan för att visualisera olika former av innehåll. Kartor används med fördel för att visa geografisk utbredning eller förekomst av olika tjänster och service.

Webbredaktionen avgör vilka olika kartlager som ska finnas.

Inbäddad karta används med fördel på enskilda sidor där det finns intresse av att veta geografisk placering, exempelvis vart en skola eller ett boende finns.

Översättningar till andra språk

Finns behov av kvalitetssäkrad översättning av innehållet sker det i samverkan med kommunikationsfunktionen och finansieras av verksamheten.

Krisinformation

Vid en allvarlig händelse (kris/katastrof) alternativt vid förebyggande arbete för att undvika en allvarlig händelse används en krisinformationsfunktion som syns på samtliga sidor på webbplatsen. Den kopplas till en krisnyhet som sedan används under den tid krisen pågår och uppdateras genom att ny kvalitetssäkrad information om händelsen noteras högst upp i nyheten med nytt datum/ny tid.

Sökbarhet

God sökbarhet är en mycket viktig del för att användarna snabbt och enkelt ska hitta det de är ute efter. Innehållet optimeras för att det ska ge relevanta sökträffar i interna och externa sökmotorer, läs mer i webbmanualen.

Samarbeten och reklam

Vid samarbeten med andra aktörer kring innehåll på våra webbplatser ska det alltid finnas ett huvudansvar för publicering hos någon anställd inom Örebro kommun.

På våra webbplatser länkar vi inte till kommersiella aktörer i reklamsyfte. Om vi länkar till kommersiella aktörer görs det utifrån ett innehåll som vi vet att våra användare har nytta av och förväntar sig hitta via oss – exempelvis externa utförare av service, tjänster eller liknande.

E-tjänster

Med e-tjänster menas de digitala tjänster som finns åtkomliga på våra webbplatser eller som vi länkar vidare till (där Örebro kommun är avsändare).

Krav:

 • Det ska tydligt framgå att det är Örebro kommun som är avsändare och det ska i sidhuvud eller sidfot finnas länk till den av våra webbplatser som e-tjänsten utgår från.
 • E-tjänsterna ska följa lagstiftning kring tillgänglighet, användbarhet och säkerhet.
 • E-tjänsterna ska fungera responsivt.
 • E-tjänsterna ska klara kommunens mål kring validering, nedladdningstid (page speed).
 • E-tjänsterna ska ha ett begripligt språk.
 • Det ska gå att ångra, korrigera eller få bekräftat de transaktioner som görs inom e-tjänsten.
 • Det ska gå att lämna återkoppling om e-tjänsten.
 • Det ska finnas kontaktuppgifter vid eventuella frågor.

Integrationer av andra system

Integrationer ska följa IS/IT-kraven samt Vägledning för webbutveckling.

Vid integrationer ansvarar respektive systemägare för att testa och meddela eventuella problem efter systemuppgradering och liknande. Om webbpubliceringssystemet uppgraderas ansvarar kommunikationsfunktionen för tester och felsökning.

Egenutvecklade funktioner

Utgångspunkten när vi utvecklar funktioner är användarnas beteenden och vi anpassar vår webbplats och våra funktioner efter dem och vad som underlättar deras vardag.

Nya funktioner testas i olika webbläsare och enheter innan lansering.

Vi användartestar i den mån vi har möjlighet, så att vi vet att de funktioner och tjänster vi erbjuder är enkla att använda.

I första hand utvecklas funktioner som går att använda på flera webbplatser i webbfamiljen.

Mätning och uppföljning

Utveckling av webb ska göras utifrån användarnas behov. För att säkerställa det ska webbens innehåll kontinuerligt mätas, följas upp och utvärderas så att vi säkerställer att de bidrar till effektmålen. Mätningarna analyseras och ligger till grund för den utveckling och de förändringar som görs.

När vi tar reda på hur webbplatserna fungerar för användarna, gör vi det i olika perspektiv för olika delar, kopplat till mätplaner.

Övergripande nivå

Hur väl webbplatsen fungerar för de prioriterade målgrupperna (hur lätt är det att få svar på sina frågor och utföra sina ärenden).

Delnivå

Mer detaljerade sakfrågor för enskilda sidor/delar.

Sakfrågenivå

Kampanjer och riktade kommunikationsinsatser.

Arkivering

Innehållet på våra webbplatser ska arkiveras enligt gällande arkivlagstiftning.

Arkiveringen hanteras inom förvaltningen av webbsystemet.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Webbmanual & webbriktlinjer

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se