Gå till innehåll

Webbriktlinjer för fördjupningsdelen av orebro.se

Webbriktlinjer för fördjupningsdelen av orebro.se gäller för det innehåll som på orebro.se placeras utanför servicewebben.

Syfte och effektmål

Syftet med fördjupningsdelen är att tillhandahålla information och tjänster från Örebro kommun via webben till de målgrupper som inte är prioriterade för servicewebben.

Målgrupper

Målgruppen för fördjupningsdelen av orebro.se är de målgrupper som inte är prioriterade för orebro.se.

Spanaren

Vill veta hur kommunen jobbar med en specifik fråga som hen är yrkesverksam inom. Hen vet inte alltid exakt vad den letar efter. Organisation kan vara relevant, men hen ska inte behöva veta vilken förvaltning som jobbar med frågan. Vill ha kontaktinformation till ansvarig på kommunen.

Vill kunna prenumerera på informationen. Vill kunna ta del av styrande dokument i ämnet. Vill veta vad som är nytt sedan senast. Vill kunna ställa frågor och dela informationen med andra.

Vill känna att de via webben får en god inblick i hur Örebro kommun jobbar med en specifik fråga och möjlighet att ta del av goda exempel och fördjupande dokument/presentationer och ta personlig kontakt.

Engagerad och delaktig

Privatperson vars begiv mestadels tillgodoses på orebro.se, börjar leta där eller har sakkunskaper. Vill ha insyn i kommunens beslutsprocesser (innan, under och efter) och finanser. Vill även ha fördjupad information och möjlighet att ställa frågor och kommentera. Möjlighet att se i vilket område kommunen verkar geografiskt. Vill påverka och hjälpa till. Vill känna att de har fått en heltäckande bild av hur kommunen hanterar en specifik fråga (själva eller i samarbete med andra) och ha fått möjligheten att föra fram sina åsikter.

Granskaren

Vill veta hur kommunen jobbar i en viss fråga. Vad händer? Vad har gjorts? Är ofta journalist, student eller forskare. Behöver informationen i sin yrkesroll. Vill vidareutnyttja informationen. Vill kunna analysera och få bakgrund.

Innehållet ska vara tillgängligt snabbt och enkelt: Behov att känna att man tagit del av allt som finns. Sökbarhet viktig. Ledord, presentationer och bilder/grafik är viktigt. Behov att veta vilka handlingar som finns. Kontaktinformation för citat eller intervju. Vill känna att detta är en utmärkt källa till information.

Leverantören/utföraren

Företagare som är en leverantör utsedd av kommunen. Vill kunna leva upp till avtalet med Örebro kommun. Ta del av krav (dokument). Rapportera in frågor/ärenden. Ta del av nyheter som berör relationen. Vill veta om något har förändrats. Vill se kontaktinformation. Vill känna sig trygga med att de har aktuell information och inte behöver flera olika informationsvägar.

Blivande leverantör/utförare

Företagare som är intresserad av att leverera tjänster till brukare som av kommunen godkänd leverantör. Vill veta hur det fungerar att vara leverantör via kommunen, hur ansökningsprocessen ser ut, hur lång tid det tar, hur ersättningsmodellen ser ut. Vill se vilka som redan är leverantör. Vill veta hur kundunderlaget ser ut. Vill kunna få reda på vilka skyldigheter/förmåner som är förknippade med att vara leverantör.

Vill enkelt kunna ansöka och få information under handläggningstiden och när ansökan är godkänd. Vill veta kontaktinformation. Vill veta när (och hur) de kan börja marknadsföra och titulera sig som kommungodkända leverantörer.

Vill känna sig trygga med hur de ska bete sig och vad de kan förvänta sig.

Yrkesutövaren

Har en etablerad relation till Örebro kommun genom att vara anställd i eller hos leverantör till kommunen. Exempelvis lärare (friskola) eller sjuksköterska (LOV-leverantör). Konsumerar stöd och tjänster som behövs för att kunna kompetensutvecklas i jobbet. Vill utveckla sig i yrkesrollen. Vill dela med sig av kunskap/goda exempel. Vill bli inspirerad. Vill kunna prenumerera på information och dela till andra. Vill ha möjlighet att kommentera och se kontaktinformation. Vill ha möjlighet att själv bidra till innehållet.

Vill känna sig peppad och inspirerad, lyssnad på och bekräftad.

Innehåll

En generell regel är att materialet på sidorna i fördjupningsdelen handlar om kommunens verksamhet, men inte om service som berör medborgarna i deras vardag (det ska finnas på servicewebben). Innehållet presenteras utifrån målgruppernas intresse och behov och det finns ett värde för kommunen som organisation att tillhandahålla innehållet digitalt. Det rör sig om fördjupande information om hur vi jobbar med olika frågor, fakta/underlag och likande för en specifik målgrupp.

Det ska finnas en utsedd informationsägare i organisationen som ansvarar för att innehållet hålls korrekt och uppdaterat. Innehållet ska gås igenom minst en gång per halvår.

Dialog

På fördjupningswebben finns möjlighet att lägga till kommentarsfunktion för användarna så att alla besökare kan ta del av kommentarer. Om detta önskas måste det finnas ett tydligt ansvar i verksamheten för vem/vilka som bevakar den funktionen och svarar och diarieför om det inkommer ärenden.

Struktur

Webbredaktionen ansvarar för strukturen och hanterar önskemål om tillägg och ändringar.

Skriva för webb

Språket ska vara begripligt och konsekvent. Ett enkelt och begripligt språk innebär att webben blir användbar och möjlig att ta del av för målgrupperna. Att skriva för webb ingår i Att skriva i tjänsten – riktlinjer för Örebro kommun.

Översättningar till andra språk

Finns behov av kvalitetssäkrad översättning av innehållet sker det i samverkan med kommunikationsfunktionen och finansieras av verksamheten.

Mätning och uppföljning

Utveckling av webb ska göras utifrån användarnas behov. För att säkerställa det ska webbens innehåll kontinuerligt mätas, följas upp och utvärderas så att vi säkerställer att de bidrar till effektmålen. Mätningarna analyseras och ligger till grund för den utveckling och de förändringar som görs.

När vi tar reda på hur webbplatserna fungerar för användarna, gör vi det i olika perspektiv för olika delar, kopplat till mätplaner.

Övergripande nivå

Hur väl webbplatsen fungerar för de prioriterade målgrupperna (hur lätt är det att få svar på sina frågor och utföra sina ärenden).

Delnivå

Mer detaljerade sakfrågor för enskilda sidor/delar.

Sakfrågenivå

Kampanjer och riktade kommunikationsinsatser.

Publicering

Kommunikationsfunktionen publicerar innehåll på fördjupningsdelen utifrån önskemål om innehåll från ansvariga i verksamheten. Om innehållet kräver regelbunden uppdatering och är omfattande kan det vara aktuellt med egna publicerare i verksamheten. Överenskommelse om det görs med ansvarig chef och webbredaktionen.

I övrigt gäller de regler som finns i webbriktlinjer för alla webbplatser under Ansvar.

Bilder

De bilder som används ska vara av hög kvalité och tillföra något till sammanhanget. Det kan handla om att visualisera en fråga, skapa en särskild stämning eller att bekräfta besökarens kunskap (att det är just den skolan, eller platsen).

Örebro kommun ska ha rättighet att publicera de bilder som vi lägger ut. Publicera ingen bild utan att säkerställa att de som är med på bilden har gett skriftligt samtycke.

Bilder ska publiceras i enlighet med gällande lagstiftning kring personuppgifter och upphovsrätt.

Mer om bilder för webb finns i webbmanualen.

Video/rörlig bild

Alla filmer ska vara textade. Se mer information i webbmanualen.

Rekommendationen är att alltid erbjuda ett alternativ till videon i text.

Filmer ska vara strömmade och som användare ska man inte tvingas att ladda ner ett insticksprogram för att ta del av innehållet.

Publicera ingen film utan att säkerställa att dem som är med i filmen har godkänt publicering. Det ska också finnas dokumenterat.

Videor publiceras i enlighet med gällande lagstiftning kring personuppgifter och upphovsrätt.

Dokument

Överväg om innehållet kan publiceras på annat sätt än som dokument. Dokument i andra format än HTML försvårar åtkomsten till informationen eftersom det ofta krävs extra programvara för att komma åt den.

Kommunens webbplatser ska vara åtkomliga med program som inte kostar något eller tvingar användaren att använda en viss datorplattform (öppna standarder). Om möjligt bör dokument utformas så att de enkelt kan läsas på skärm (behovet av utskrifter minimeras).

De dokument som publiceras ska vara tillgängliga enligt webbmanual.

Integrationer av andra system

Integrationer ska följa IS/IT-kraven samt Vägledning för webbutveckling.

Vid integrationer ansvarar respektive systemägare för att testa och meddela eventuella problem efter systemuppgradering och liknande. Om webbpubliceringssystemet uppgraderas ansvarar kommunikationsfunktionen för tester och felsökning.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Webbmanual & webbriktlinjer

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se