Gå till innehåll

Karlslunds herrgård har anor sedan 1500-talet. Då var Karlslund en kungsladugård som skulle försörja Örebro slott med livsmedel. En karta från 1655 är det första dokument som visar var den första trädgården låg.

Köksträdgården

Karlslund var först i kronans ägo men bytte sedan ägare och arrendator flera gånger fram till år 1759 då Gustaf Günther köpte Karlslunds herrgård. Sonen Christian tog senare över gården och utökade ägorna samt lät uppföra den nuvarande huvudbyggnaden med början år 1804.

Familjen Günter hade ett orangeri nära terrasserna där exotiska växter förvarades under vintern. Den romantiska trädgården, eller den engelska parken, var ett mode som kom till Sverige i slutet av 1700-talet. Karlslunds engelska park vid Svartån tillkom troligtvis redan under Günthers tid.

Bröderna Anckarsvärd

Bröderna Carl och August Anckarsvärd köpte Karlslunds herrgård år 1819 och lät genast upprätta en karta över gården. Det intressanta är att det finns stora likheter i utbredning och form mellan den trädgårdsanläggning som kartan visar och hur det ser ut idag.

Greve Carl Anckarsvärd kostade på flera nya trädgårdsanläggningar vid gården. Trots det bodde inte Carl och han hustru Charlotta så ofta på Karlslunds herrgård. I stället var det Carl och Augusts föräldrar som flyttade hit. Man odlade frukt, bär, grönsaker och prydnadsblommor. Nyttoträdgården försåg hushållet på herrgården med frukt, grönsaker och blommor. Överskottet av detta såldes på Trädgårdstorget i Örebro.

År 1843 överlät Carl Anckarsvärd Karlsund till sin bror August. En längre tids ekonomiska bekymmer låg bakom överlåtelsen. August Anckarsvärd och hans hustru Sophie flyttade till Karlslund och August tog omedelbart itu med arbetet att få gårdens ekonomi på fötter.

Den praktiska nyttan och lönsamheten genomsyrade alla investeringar som August gjorde även i trädgården. I trädgården lät han uppföra en trehundra meter lång trädgårdsmur för att hålla nordanvinden borta. Denna trädgårdsmur renoverades under åren 2008–2009.

Brännvinsbränning, tegelbränning och linoljetillverkning

År 1856 sålde August Anckarsvärd Karlslund till ett bolag med flera delägare. Bolaget investerade i första hand i lönsamma verksamheter såsom brännvinsbränning, tegelbränning och linoljetillverkning.

Ingen av bolagsägarna bodde permanent på Karlsund utan de hyrde ut huvudbyggnaden bland annat till en flickskola kallad Zanderska flickpensionen. Trädgården arrenderades ut till olika trädgårdsmästare under bolagets tid. Arrendatorernas skyldigheter och rättigheter reglerades noga i kontrakt som idag ger god bild av verksamheten i trädgården.

Grosshandlare Johan Henric Dieden från Malmö köpte Karlslunds herrgård år 1874. Han och hustrun Clara använde Karlslund som sommarbostad. Men sonen Theodor Dieden tog över gården redan 1879 efter det att Johan Henric avlidit.

Under senare delen av 1800-talet gjordes arbeten i trädgården. Theodor Dieden ville följa dåtidens trädgårdsmode och gav år 1882 trädgårdsarkitekten J. J. Sternemann i uppdrag att upprätta ett förslag till omläggning av park och trädgård. Detta förslag omfattade området väster om gårdsplanen. Vid många gårdar anlades stora fruktodlingar.

Vid Karlslunds herrgård planterades en ny fruktträdgård kring den lilla dammen väster om gårdsplanen, på den så kallade Sandlyckan. Men den stora fruktträdgården på Sandlyckan blev inte så långlivad. Redan på 1930-talet var träden angripna av sjukdomar. Träden röjdes senare bort och i stället anlades en travbana av den hästsportintresserade Theodor Dieden den yngre.

Även trädgårdsterrasserna förändrades. Den tidigare så välputsade anläggningen blev allt svårare att hålla i välvårdat skick. Trädgårdsarkitekt Vera Norin på Sven A. Hermelin och Inger Wedborns trädgårdsarkitektkontor i Stockholm upprättade år 1943 ett förslag till förändring av terrasserna. Den nya anläggningen gjorde terrassträdgården mer lättskött och passade bättre tidens trädgårdsideal.

Växthus längs trädgårdsmuren

År 1902 byggdes ett växthus längs trädgårdsmuren. Ritningarna till detta växthus gjordes av stadsarkitekt Magnus Dahlander, som även ritat Längbro kyrka. De murade väggarna till detta finns fortfarande bevarade. Vid 1900-talets början blev de ekonomiska förutsättningarna för en herrgårdsträdgård sämre.

Man ställde krav på att odlingen skulle gå med vinst. Detta innebar också att man lade ner mindre pengar på prydnadsträdgården. På 1960-talet blev även växthusodlingen olönsam och all odling i växthusen lades ner vid Karlslunds herrgård.

Örebro kommun köpte Karlslunds herrgård år 1966. Planen var att bygga bostäder på delar av åkermarken. Bostadsbyggandet blev inte alls av den omfattning man först planerat. I stället utvecklades Karlslunds herrgård alltmer som ett rekreationsområde för Örebroarna.

Idag arbetar Örebro kommun efter ett vårdprogram för trädgård och park vid Karlslunds herrgård. Vårdprogrammet innehåller en historisk dokumentation och fastställer vilka kulturhistoriska värden som är viktigast att bevara och lyfta fram.

Därför är vårdprogrammet utgångspunkten för arbetet med att synliggöra och utveckla äldre tiders trädgårdskultur vid Karlslunds herrgård. Vårdprogrammet finns att hämta gratis i Anckarsvärds magasin eller i Tekniska Kvarnen. Det går också bra att mejla karlslund@orebro.se eller ladda ner programmet här Pdf, 20.1 MB..

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Karlslund

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se