Hur kan digitala verktyg lyfta undervisningen i förskolan?

USB-mikroskop, webb-ägg, appar, 3D print, greenscreen - digitala verktyg har tagit en allt större plats på många förskolor. Men hur används det digitala och hur kan det bidra till att skapa en meningsskapande och mer kreativ undervisning? Det är frågor som ett projekt mellan Örebro universitet och Leklustans förskola försöker hitta svar på.

Linnea Berntsson

Linnéa Berntsson

"Designad undervisning med digitala och kreativa lösningar kopplat till lärmiljön" heter ULF-projektet där Karin Alnervik, universitetslektor på Örebro universitet och Anna Eklöf, universitetsadjunkt och pedagogista från Örebro universitet/Örebro kommun, tillsammans med Leklustans förskola, kommer utforska och bepröva området fram till våren 2022.

– Det vi kan se redan nu är att pedagogerna börjar se det digitala som en naturlig del i undervisningen och något som inte är krångligt. Genom arbetssättet ökar vi också pedagogernas nyfikenhet, säger Leklustans rektor Linnéa Berntsson.

– Barnen får både bredd och fördjupning i sitt lärande, den stora vinsten är att barnen får undersöka saker utifrån flera ingångar. På köpet kommer också frågor om digitalisering och källkritik upp som blir väldigt aktuella när vi håller på med greenscreen till exempel, säger Andreas Lundgren, barnskötare på Leklustan.

Förskolan flyttade in i nya lokaler 2018 och där förbereddes ett arbete på att skapa digitala ateljéer i de gemensamma utrymmena. Ett arbete som nu intensifierats med tanke på det pågående ULF-projektet.

Fördjupat kunskap genom digitala verktyg

Andreas Lundgren

Andreas Lundgren

I projektet har en kartläggning gjorts och personalen har haft studiedagar, föreläsningar och workshops om digital teknik. Först får personalen pröva och kompetensutveckla sig inom ämnet och sedan får barnen pröva på samma saker. Under arbetet finns Anna Eklöf med i de olika arbetslagen och visar, ger tips och stöttar i processen. Arbetet dokumenteras i loggboksform samt med bilder och filmer. Anna och Karin Alnervik ger sedan feedback och återkoppling på arbetet.

– Det känns jättebra att få mycket feedback och eftersom projektet pågår under en tid så blir det bra kontinuitet i arbetet. Dessutom lär vi oss av och får inspiration av varandra, säger Andreas Lundgren.

Genom arbetet ser Andreas att barnen lär sig mer och fördjupar sina kunskaper med hjälp av de digitala verktygen.

– Vi använder naturen mycket i arbetet. En larv blir något mer i mikroskopet och barnen blir intresserade av att det rör sig och börjar kolla på mönster. Vi kan följa utveckling av larven och lära oss av det. Vi har också använt oss mycket av 3D-print under projektet. Barnen kan sudda och göra om och därigenom utmana sig själva. Sen använder vi många olika digitala verktyg i steg och stationer så barnen får olika perspektiv, berättar Andreas Lundgren.

Bilder från Leklustans förskola om digitalisering

En analog aktivitet och en digital. Båda är samma uppgift, att färglägga larven som har ritats av i konturer med lera.

Linnéa Berntsson är dock noga med att påpeka - den digitala tekniken inte kan ta över helt, utan ska ses som ett viktigt komplement till övrig undervisning:

– Det är viktigt att ha med båda perspektiven - både analogt och digitalt. Och även om det digitala har vuxit fram som en viktig del för att fördjupa utbildningen så får de andra delarna inte glömmas bort.

Projektet har stor potential

Projektledare Karin Alnervik tror mycket på projektet och ser en stor framtida potential i arbetssättet som just nu skapas på Leklustan.

Bild på Karin Alnervik

Karin Alnervik

– Det handlar om att använda de digitala verktygen på rätt sätt och efter rätt förutsättningar samt att de används på ett kreativt sätt för att öka och fördjupa inlärningen. Samtidigt är det viktigt att både det digitala och det mer analoga synsättet används för att möta barnen på olika sätt. Det som nu pågår på Leklustan ska Örebro vara rädd om och jag ska verka för att arbetssättet ska spridas även efter avslutat projekt, säger Karin Alnervik.

Undervisningsbegreppet i förskolan är debatterat och enligt Karin finns en risk att traditionella värden styr bilden och att förmedlingspedagogik blir vägen framåt. En designad undervisning, där kreativitet är navet och nyfikna och prövande barn utvecklas, är bättre att sträva mot.

– Det är just nu lite famlande kring undervisningsbegreppet i förskolan - hur det ska förstås och tolkas i en förskolekontext. Just därför är Leklustans projekt så intressant och spännande för det visar på en annan väg än den traditionella, säger Karin och avslutar:

– Vi behöver kreativa människor i vårt samhälle och det är viktigt att börja tidigt.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Film från USB-kameran på Leklustan

Senast uppdaterad:

Publicerad: