Gå till innehåll

På Karolinska skolan har vi under läsåret 18/19 jobbat med skolans värdegrund. Här följer upplägg och tankar kring det arbetet och även mer allmän information om det viktiga värdegrundsarbetet

De grundläggande värdena i skolans värdegrund:

  • Människolivets okränkbarhet
  • Individens frihet och integritet
  • Alla människors lika värde
  • Jämställdhet samt solidaritet mellan människor

Skollagen 1 kap §5

På Karolinska gymnasiet har vi under läsåret 18/19 arbetat med skolans värdegrund.

Material från skolverket, UR-skola och vår egen trygghetsplan har använts som underlag för de 6 träffarna som skett på konferenstid á 70 min. Vi var 8 grupper med ca 10 deltagare, varje grupp hade en samtalsledare. Det var personal från hela skolan men inte moderna språklärare, SPRI och matematiklärare, dom hade annan fortbildning på samma tid. Sista träffen var en gemensam föreläsning. Det var en elev och förälder som berättade om: Vad det innebär att vara ung och trans? Det kollegiala lärandet har skett genom att vi har delat med oss av olika erfarenheter och kunskaper i ämnet värdegrund. Vi har upplevt dessa träffar som mycket givande och viktiga.

Uppdraget om värdegrunden

  • Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där alla elever känner sig trygga och respekterade. Vidare beskrivs att detta ska uppnås genom ett aktivt och systematiskt värdegrundsarbete som ska genomsyra undervisningen.
  • Styrdokumenten för utbildningen påverkas även av svensk och internationell rätt. Genom diskrimineringslagen förstärks skolväsendets ansvar att aktivt arbeta för att upptäcka, analysera, åtgärda och följa upp risker för diskriminering. Principen ur Barnkonventionen om barnets bästa och barnets rätt att uttrycka åsikter i alla frågor som rör barnet är också vägledande och finns med som utgångspunkt i skollagen.

Texten nedan är hämtade från skolverkets riktlinjer för värdegrundsarbete.

Forskningen

  • Arbetet med värdegrunden gynnas när personalen tillsammans tolkar styrdokumenten för att nå en samsyn. När personal tillsammans elever löpande tolkar och omsätter värdegrunden i vardagen, kan den genomsyra verksamheten och uppfylla styrdokumentens mål.
  • Kunskap och värden hänger ihop. Om värdegrundsarbetet sker skiljt från kunskapsuppdraget och det dagliga arbetet uteblir meningsskapande samtal om värdegrundens innebörd. Då minskar också utrymmet för kritisk reflektion, vilken är en viktig förmåga för att kunna verka aktivt i demokratin.
  • Att se utbildningens uppdrag kring kunskaper och värden som en helhet är enligt utbildningsvetenskaplig forskning en generell framgångsfaktor och bidrar till att öka måluppfyllelsen. Verksamheter som arbetar aktivt och systematiskt med värdegrundsarbete får en ökad måluppfyllelse.

Om du vill veta mer om vårt arbete med upplägget på värdegrundträffarna, hör av dig till:

Ola Åkerlund, Karolinska gymnasiet, ola.akerlund@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se