Bokblogg: Särskilt begåvade elever – pedagogens utmaning och möjlighet

Boken Särskilt begåvade elever – pedagogens utmaning och möjlighet är skriven av Mona Liljedahl som är leg. gymnasielärare och specialpedagog. Hon är även en av författarna till Skolverkets handledningsmaterial ”Att arbeta med särskilt begåvade elever”.

Bok på ett skrivbord

Boken består av sex kapitel. De tre större kapitlen berör hur vi kan upptäcka och identifiera särbegåvade elever, en undervisningsstrategi som Liljedahl kallar för Pedagogiskt ABC samt hur vi bör gå tillväga för att kartlägga särbegåvade elevers kunskaper. Därtill får vi även bekanta oss med begreppet twice exceptional, råd om hur elevhälsan kan agera samt svar på frågor som ställts till Liljedahl. I kapitlet Upptäcka och identifiera blir det tydligt hur svårt det är att upptäcka särbegåvade elever.

… skolor har svårt att veta vilka de särbegåvade eleverna är, eftersom de sällan svarar rätt på alla frågor och gör som läraren säger. (Anitha Kullander, skolpsykolog)

Liljedahl har här samlat definitioner från flera professioner och sammanfattar det hela med en egen lista med tillhörande definition på både generella och kontextuella kännetecken, t ex utåtagerande, passivitet, minne, relation till andra och perfektionism bara för att nämna några.

Det pedagogiska ABC:et består av de tre delarna acceleration, berikning och coaching. Acceleration handlar om att gå fortare fram i undervisningen där det kan innebära både partiell uppflyttning i årskurs i vissa ämnen eller uppflyttning i alla ämnen. Berikning i sin tur handlar om att fylla lärandet med meningsfullhet, där det är viktigt att utgå från helheten för att arbeta med de olika delarna. Här presenterar Liljedahl en modell i tre steg som ska kunna erbjuda den berikning eleven behöver i form av ett ”smörgåsbord”, seminarium och projekt. När det gäller coaching menar Liljedahl att särbegåvade elever behöver ett vuxenstöd som både är engagerad och kunnig. Detta vuxenstöd bör ha till uppgift att föra dialog med alla inblandade (agera som spindeln i nätet), och guida eleven genom skolan.

ABC är helt gratis och fullkomligt applicerbart inom befintliga styrdokument, budgetar och skolstrukturer. Allt som krävs är kunskap och vilja hos skolledningar att leda och möjliggöra kollegial samverkan över ämnes- och årkursgränser, tillsammans med stöttande elevhälsoteam. Och lite kreativitet, en vilja att tänka utanför boxen.

Kunskapskartläggning hos en särbegåvad elev handlar om att undersöka elevens kunskap- och förståelsenivåer kvalitativt. Det är inte detsamma som en pedagogisk utredning, utan ska visa på de kunskaper eleven faktiskt har och leta efter dennes ”tak”. Vi får i boken tips på hur en sådan kartläggning bör gå till och eventuella fällor som man bör beakta.

Jag rekommenderar alla pedagoger som jobbar i skolan att läsa denna bok, både för att vi så tidigt som möjlig ska kunna identifiera våra särbegåvade elever och sedan kunna hjälpa dem på bästa sätt.


/Sofia Widholm, Fritidspedagog, Rostaskolan

Senast uppdaterad:

Publicerad: