OpenArt 2024 öppnar upp för ansökningar 31 januari

OpenArt är biennalen för samtidskonst i Örebros offentliga rum. Under perioden 31 januari till och med 28 februari kan yrkesverksamma konstnärer från hela världen ansöka om att delta i utställningen 2024.

OPENART 2024 opens for applications on January 31

OpenArt is a biennial for contemporary art in the public space taking place in Örebro, Sweden. During the period from January 31 to February 28, professional artists from all over the world can apply to participate in the 2024 exhibition.

Almost six months have passed since the last exhibition closed for the summer and now it is time to open the doors for the 2024 exhibition. On January 31 the application form where professional artists can apply to participate opens. OpenArt is this year looking for bold ideas with a sustainable production chain that broadens the perspective of contemporary art.

- It is important to have an overall plan of the material that is used both in production and after the exhibition. As most artworks exhibited at OpenArt are of a temporary nature, we strive to use materials carefully and in a sustainable manner during production - says exhibition producer Sofia Gustafsson, project manager for Open Call

OpenArt is an outdoor exhibition, which is promoted in this year's selection of artworks. OpenArt is looking for artwork to be placed outdoors in the public space of Örebro and the artist must have a plan for that in their application. Artworks in the exhibition will in most cases be available to the audience both day and night. If the application concerns fragile artwork, the artist needs to describe how it can be shown in the best way.

- From experience, we know that there are many innovative solutions for displaying more fragile artworks outdoors, for example in a glazed cube or displayed with a distance from the audience. Here, we welcome the applicant to come up with their own ideas for showing their artworks if it cannot be available outdoors at all hours - says Sofia Gustafsson

How does the application and selection work?

The Open Call application can be accessed via Konstpool's website www.konstpool.se from January 31. A direct link will be presented on OpenArt's website where applicants can find more information about the process: www.openart.se/opencall.

The artist must first open an account on the konstpool website and read the information carefully to ensure that the application is appropriate for the exhibition before starting the application process.

The application form consists of several questions and information that needs to be filled in before the form can be submitted. It is possible to apply with both existing artworks for loan and ideas for new artworks to produce. Professional artists can apply with a total of two artworks in the system and the expectation is that selected artists will participate with more than one artwork.

After the Open Call has closed, the applications are assessed by invited jury groups that consider not only the quality of the artworks, but also placement as well as the diversity and representation of artists. Based on the jury groups' recommendations, OpenArt starts dialogue with the artists and makes the final decision about the selection later in the spring.

Contact:

Exhibition producer and project manager for Open Call, OpenArt
Sofia Gustafsson
+46(0)19-21 46 40
sofia.gustafsson@orebro.se

Press contact, OpenArt
Martina Thorén
+46(0)19-21 46 41
martina.thoren@orebro.se

Nästan ett halvår har gått sedan senaste utställningen stängde för sommaren och nu har det blivit dags att öppna dörrarna för 2024 års utställning. Den 31 januari öppnar Open Call, det ansökningsformulär där yrkesverksamma konstnärer kan ansöka om att delta. OpenArt letar nu efter djärva idéer med en hållbar produktionskedja som breddar perspektivet på samtidskonst.

"Det är viktigt att ha en helhetsplanering av materialet som används både innan, under och efter utställning. Då de flesta konstverk som ställs ut på OpenArt är av tillfällig karaktär, strävar vi efter att använda material varsamt och på ett hållbart sätt vid produktion" - säger utställningsproducent Sofia Gustafsson, projektledare för Open Call

OpenArt är en utomhusutställning vilket premieras i årets urval av konstverk. OpenArt söker efter konstverk att placera utomhus i det offentliga rummet och konstnären behöver därför planera för det i sin ansökan. Konstverken i utställningen kommer i de flesta fall att vara tillgängliga för publiken dygnet runt. Gäller ansökan ett ömtåligt konstverk behöver konstnären beskriva hur det kan visas på bästa sätt.

"Av erfarenhet vet vi att det finns många innovativa lösningar på att visa mer ömtåliga konstverk utomhus, exempelvis i en inglasad kub eller på andra sätt distanserade från publiken. Här välkomnar vi den ansökande att komma med egna idéer på att visa sina verk på om det inte kan vara tillgängligt utomhus på dygnets alla timmar" - säger Sofia Gustafsson

Hur går ansökningen och urvalet till?

Ansökningen Open Call nås via Konstpools webbplats www.konstpool.se från och med 31 januari. En direktlänk dit kommer att presenteras på OpenArts hemsida där ansökande även kan hitta mer information om processen: www.openart.se/opencall.

Konstnären behöver först skapa ett konto på hemsidan och uppmanas även att läsa informationen noggrant för att se till att ansökningen passar utställningen, innan ansökan till OpenArt 2024 kan påbörjas.

I ansökningsformuläret finns ett antal frågor och information som behöver fyllas i, innan formuläret kan skickas in. Det går att söka med både existerande konstverk för inlån och idéer på nya konstverk att producera. Max två ansökningar per konstnär eller konstnärsgrupp och förhoppningen är att antagna konstnärer medverkar med fler än ett konstverk.

Efter att Open Call har stängt bedöms ansökningarna av inbjudna jurygrupper som inte bara tar hänsyn till kvaliteten på konstverken utan även placering av dessa samt mångfald och representation av konstnärer. Utifrån jurygruppernas rekommendationer inleder OpenArt samtal med konstnärerna och tar det slutgiltiga beslutet om urvalet senare under våren. Nästa utställning planeras äga rum under juni – september 2024.

Kontaktpersoner:

Utställningsproducent och projektledare för Open Call
Sofia Gustafsson
019-21 46 40
sofia.gustafsson@orebro.se

Pressansvarig på OpenArt
Martina Thorén
019-21 46 41
martina.thoren@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?