OpenArt biennale 18:e juni - 10:e september Sök

OpenArt

Om OpenART

Ett energifält utanför konstens traditionella normer

Bra konst kan inspi­rera, glädja, provo­cera, revol­tera och akti­vera. Hjärnan växer när den står inför utma­ningar. I ett över­gri­pande perspektiv har konsten en viktig roll för en samhälls­ut­veck­ling som står emot mörka krafter och ytliga mate­ri­ella värde­ringar. Konst skapar tankar, skapar entre­pre­nör­sanda, skapar bärkraft och omtanke.

 

OpenART skapar ett ener­gi­fält utanför kons­tens tradi­tio­nella rum, ambi­tionen är hög och konst­nä­rerna många. Vi når idag Sverige och har Europa och världen som arbets­fält, vi ser oss som en inter­na­tio­nell besöks­magnet i fram­tiden med poten­tial att utvecklas.

 

För många är OpenART en härlig upple­velse. Konst­nä­rerna bekräftar att de blir profes­sio­nellt bemötta, att de utvecklar sig själva och varandra i möten och möjlig­heter. Örebro­arna blir ambas­sa­dörer och känner stolthet.  OpenART är ett samar­bete mellan näringsliv och offentlig verk­samhet. Open­ARTs fram­gångar bygger på ett brin­nande enga­ge­mang med över­ty­gelsen att med hög kvalitet kittla till oanade höjder.

 

Open­ARTs attrak­tions­kraft bygger på modet att sträva efter nytänk med mycket hög kvalitet. Därför är det alltid konsten och inne­hållet som blir Open­ARTs bästa röst. Men det som inte syns finns heller inte, så det gäller att infor­mera och sprida OpenART genom alla möjliga och omöj­liga kanaler med sätt som kräver både mod och nytänk — med andra ord genom­syrat av OpenART-känslan.

Lars Jonnson
Head Curator

 


 

En dynamisk tanketriangel tar form i 2017 års biennal

Sommaren 2017 förvandlas Örebro åter till konstens urbana spelplats. OpenArt biennale öppnar för sjätte gången stadsrummet för ett publikt och efterlängtat möte med nutidskonsten. En citykärna som för tre månader laddas med spännande möten, magiska upplevelser, och hisnande tankespår. 2017 års speciella fokusländer är Japan och Colombia. En tanketriangel bildas av de tre världsdelar som är direkt inblandade: Asien, Europa och Latinamerika. 2017 års upplaga av OpenArt öppnar den 18 juni och pågår till den 10 september.

Japan är, betraktat som bildkultur, en av samtidens stormakter. Ett land som mycket länge flätat tradition och förnyelse till ständigt överraskande uttryck, men som samtidigt har näsan nyfiket nedstucken i gränslandet till framtiden. Som fokusland i 2017 års OpenArt innebär det en profilerande huvudroll tillsammans med Colombia, där kvalitet och tanke laddar stadsrummet och citykärnan med såväl vackra som halsbrytande verk. Ett publikt möte som lovar att bjuda på bredd och estetiskt lockande formutspel i stadsrummets olika arkitekturer och tempon. Gästcurator för fokuslandet Japan är Hiromi Kurosawa, mångkunnig och skicklig på att mixa landets traditionstyngda formspråk med nutida vilda och oortodoxa uttryck som gett japanska samtidskonstnärer världsrykte.

Colombia närs i sin kultur av den magiska realism som fortfarande är stark i Latinamerika. Colombia är ett land som just nu försöker läka såren efter en halvsekellång och våldsam inre konflikt. Dess president har just belönats med Nobel fredspris för sina och hans medarbetares insatser för ett hållbart och nödvändigt fredsavtal. På så sätt är marken röjd för en kulturell tillväxt för sådant som bidrar till att bygga upp landet mentalt och där bildkonsten spelar, och kan fortsatt spela, en viktig läkande roll.

Den colombianske gästcuratorn David Lozano från Universidad Nacional de Colombia i Bogota’ är, tillsammans med OpenArts konstnärlige ledare Lars Jonnson, redan långt framme i planeringen för att skapa en spännande blandning konstnärer från dels Lozanos egen institution i huvudstaden, men även med deltagare från andra delar av Colombia, varav många är kända konstnärsnamn med både nationellt och internationellt rykte. David Lozano är förövrigt redan bekant med Örebros stadskärna som konstscen. Han deltog i OpenArt 2011 med två egna verk.                                                                                                                                                       

2017 års OpenArt biennale i Örebro vibrerar alltså redan i själva planläggningen av mötet mellan Österlandets eftertänksamma klokhet och den Latinamerikanska sfärens färgstarka livspuls. En triangel av olika kulturer som osäkrar det givna för något större. Den 18 juni 2017 slår OpenArt biennale ut i full blom med ett sextiotal konstnärers verk i Örebros stadskärna: Allt kan med andra ord hända!

Stefan Nilsson
Redaktör & Journalist


 

 

HISTORIK

2015

KINESISK SAMTIDSKONST FÅR FOKUS PÅ OPENART

Antal konst­närer: 102
Web: www.openart.se/2015/sv/

Ett unikt cura­to­riskt samar­bete mellan gästande curator Feng Boyi och Open­ARTs projekt­chef Lars Jonnson omfattar två utställ­ningar med tretton samtida konst­närer från Kina. Utställ­ning­arnas starkt talande titlar ”Encounter” och ”No Holds Barred” ger en särskild inblick i den kine­siska samtids­konsten. Ai Weiwei, Xu Bing, Song Dong och Cheng Dapeng är bland delta­garna.

OpenART fått ett rekord­in­tresse, med 450 ansö­kande konst­närer från mer än 70 länder. Vid den femte upplagan av OpenART deltar 72 konst­närer från 19 länder i Asien, Europa, Syda­me­rika och USA. 130 konst­verk instal­leras på över 70 platser runt om i centrala Örebro.

 

 

 

 

2013

OPENART PÅ EGEN HAND

Antal konst­närer: 66
Web: www.openart.se/2013/

Efter ett nytt politiskt beslut 2013, blev OpenART en självständig organisation. Sedan dess har det fungerat som ett självständigt projekt under Örebro kommun och kunnat förverkligas i nära samarbete med stadens konsthall, Örebro läns museum, Konstfrämjandet och privata företag. Med ett stort stöd från sponsorer och samarbetspartners har OpenART utvecklat olika underprojekt avsedda att aktivt engagera en bredare publik till en dialog om konst. Två av dessa projekt är OpenART Kids och OpenART Academy. Utöver det anordnar OpenART även guidade visningar, projekt för ungdomar samt program för konstnärer i alla stadier av karriären.
År 2013 etablerade sig OpenART som den största offentliga konstbiennalen i Skandinavien med fler än 100 verk av 90 konstnärer från hela världen, OpenART Kids, OpenART Academy, guidade visningar och speciella nattliga visningar, samt särskilda sommarevenemang. Under OpenART är nästan alla aktiviteter kostnadsfria. I ett framtidsperspektiv planerar OpenART att ta ett ytterligare steg i riktningen mot fler hållbara och samhällsbaserade projekt genom att förbereda för ett Artist-in-residence program. Hittills har OpenART fått ett rekordintresse, med 450 ansökande konstnärer från mer än 70 länder.

 

”OpenART handlar om tillfällig, icke-kommersiell konst som leker med perceptionen” Mats Nilsson

 

2011

EN STOR GUL KANIN

Antal kost­närer: 66
Web: 2011.openart.se

Vid den tredje upplagan 2011 skapade OpenART rubriker i rikstäckande och internationella medier, då en gigantisk kanin platsbyggdes på Stortorget. Kaninen placerades som om den hade blivit tappad på marken, med svansen mot skulpturen av Engelbrekt Engelbrektsson.

Florentijn Hofmans ”Big Yellow Rabbit” blev en ikon, älskad av många och fördömd av vissa på grund av sitt läge. Kärleken till stadens stora kanin gick till och med så långt att en grupp människor bestämde sig att kämpa för att rädda den från nedmontering.

Kampanjen för att rädda kaninen lyckades dock inte. Mats Nilsson förklarade i en intervju med The Telegraph ”att vi inte är intresserade av att kaninen reduceras till en kommersiell gimmick.”

Efter ett lyckad 2011, erhöll Mats Nilsson Örebro Sparbanks Kultur Stipendium för hans medverkan i utställningen.

 

 

2009

OPENART VÄXER

Antal kost­närer: 98
Web: www.openart.se/2009

Bekräftelsen på att OpenART hade blivit en internationell
arena kom under uttagningsprocessen 2009. Ansökningar
från flera delar av världen strömmade in. Örebro tog därmed
första steget i riktningen att bli en spännande del av den
internationella konstscenen.

 

 

 

 

2008

KONSTHALLEN SKAPAR FÖRSTA OPENART

Antal kost­närer: 115
Web: www.openart.se/2008

”Offentlig konst skapar kraftfulla möten”  Lars Jonnson

Det hela började år 2008, då två hängivna konstfantaster och rebeller, bestämde sig för att skapa en alternativ konstscen. En konstscen som inte bara skulle upplevas rent fysiskt utan som också skulle vara ett utrymme för besökaren att tillstå, återuppleva och samlas kring; och som skulle kvarstå i det kollektiva medvetandet och själ.
Konst för alla, i stadens centrum – det var idén som utlöste ett långsiktigt samarbete och vänskap mellan Mats Nilsson, dåvarande chef för Örebro Konsthall och Lars Jonnson, en nyligen Örebro-inflyttad konstnär.
”Efter 10 år i Düsseldorf, som har en lång tradition inom konst, flyttade jag tillbaka till Örebro år 2006. Livet som konstnär i mindre städer kan vara en utmaning. Jag hade turen att träffa Mats strax efter att jag kom tillbaka till Sverige. Det tog oss ca 10 minuter och en kopp kaffe för att bli vänner ”, säger Lars Jonnson. Mats och Lars började arbeta tillsammans på konsthallen under 2007. Det året kom nya direktiv för att visa konst på okonventionella platser. ”Och då slog det oss. Lars och jag ville båda samma sak – att skapa ett spännande projekt som skulle visa banbrytande konst på offentliga platser i Örebro ”, säger Mats.
Som ett resultat öppnar OpenART sommaren 2008. Den första upplagan innehöll 71 konstnärer, främst från Skandinavien, vars verk ställdes ut på en mängd platser. Allt från dolda gathörn i centrala Örebro till skyltfönster, hustak eller på ytan av Svartån. Utställningen blev populär bland besökarna på nolltid. Redan vid öppningen 2008, belönades OpenART med utmärkelsen ”Årets överraskning” vid Örebrogalan.