No Holds Barred

Grupputställning. Deltagare: Pixy Yijun Liao, Wang Rui, Yang Mushi, Chi Peng, Hu Weiyi, Li Binyuan