No Holds Barred

Joint exhibition. Participants: Pixy Yijun Liao, Wang Rui, Yang Mushi, Chi Peng, Hu Weiyi, Li Binyuan